Verlaagd btw-tarief voor fotoboek in samenhang met fotoreportage

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Fotoboeken in papieren vorm en fotoreportages vallen onder het algemene btw-tarief maar de Belastingdienst wijkt hiervan af in een zogenoemd bindend advies van 30 april 2014. Dit kan worden gezien als een intern beleid waaraan vertrouwen kan worden ontleend.

Het bindend advies

Het verlaagde btw-tarief geldt alleen als er sprake is van één prestatie bestaande uit het maken van een fotoreportage en het samenstellen van een papieren fotoboek voor de klant. Voor het bindend advies wordt dus aangesloten bij de manier waarop de afnemer de prestatie ziet: het door een fotograaf laten maken van een fotoboek voor een bijzondere gelegenheid. Het leveren van de foto’s samen met een door de klant zelf te vullen fotoboek kwalificeert niet als de levering van een boek zoals bedoeld in post a.30 van tabel I Wet OB en betekent dus dat zowel de fotoreportage als het fotoboek onder het algemene tarief vallen. Voor fotoboeken in digitale vorm geldt overigens per 18 december 2009 wél het verlaagde tarief, het algemene tarief heeft betrekking op papieren fotoboeken en albums.

De vraag komt op hoe moet worden omgegaan met het verzorgen van een papieren fotoboek met bijvoeging van een dvd waarop dit boek staat. Naar onze mening valt het verstrekken van deze dvd eveneens onder het verlaagde btw-tarief omdat het boek slechts in een andere vorm wordt verstrekt; er is geen sprake van een extra prestatie bestaande uit aanvullende informatie.

De status van een bindend advies

De staatssecretaris geeft in besluiten aan wat het beleid is in bepaalde gevallen. Dit gepubliceerde beleid is niet vergelijkbaar met het uitbrengen van een bindend advies, aangezien een bindend advies (meestal) niet wordt gepubliceerd. Bij een bindend advies wordt een bepaalde kwestie voorgelegd aan een speciaal team of een kennisgroep van de Belastingdienst, die dan aangeeft hoe moet worden gehandeld. Voor de Advance Pricing Agreement/Advance Tax Ruling-praktijk (APA/ATR-praktijk) is het vragen om een bindend tarief aan het APA/ATR-team bij besluit vastgelegd en wordt het hierbij vastgestelde algemene beleid gepubliceerd. Zoals gezegd, wordt een bindend advies vaak niet gepubliceerd en blijft dus onbekend voor de belastingplichtige totdat het wordt vastgelegd in een besluit. De inspecteur moet het bindend advies echter wél toepassen in de betreffende gevallen en aan het bestaan van een bindend advies kan dus vertrouwen worden ontleend als de belastingplichtige hiervan op de hoogte is. Het komt overigens ook voor dat een standpunt van een kennisgroep door de staatssecretaris officieel wordt teruggedraaid.

De situatie waarin een bindend advies is afgegeven is ook niet vergelijkbaar met het van toepassing zijn van de meerderheidsregel. Voor een succesvol beroep op de meerheidsregel moet aannemelijk worden gemaakt dat een juiste wetstoepassing in de meerderheid van de gevallen achterwege is gebleven waardoor er bewust een afwijkend beleid wordt gevoerd. Bij een bindend advies geeft een speciaal team of kennisgroep aan hoe de wet moet worden toegepast in een bepaalde situatie.

terug