Onrechtmatig gebruik persoonsgegevens door belastingdienst

Bron: Contaxus belastingadviseurs

Momenteel zijn er circa 250.000 belastingplichtigen die een kilometeradministratie bijhouden om de bijtelling auto van de zaak te voorkomen. De afgelopen jaren is de Belastingdienst nog actiever gaan controleren op het privégebruik van de auto van de zaak. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de gecontroleerde belastingplichtigen een naheffing ontving. Dit is eenvoudig scoren voor de Belastingdienst.

In diverse media heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat er meer controles gaan plaatsvinden op het privégebruik van de leaseauto en andere bedrijfsauto’s. De meest voorkomende controle is dat belastingplichtige een brief krijgt waarin de kilometeradministratie wordt opgevraagd. Meestal heeft de Belastingdienst dan al informatie over belastingplichtige. Bijvoorbeeld aan de hand van controles bij pretparken, grensovergangen, voetbalstadions, bouwmarkten, etc. en snelheidsovertredingen op een bepaald tijdstip op een bepaalde locatie. De Belastingdienst neemt met name bij het laatste controlemiddel het niet al te nauw neemt met de geldende wet en regelgeving.

Snelheidsovertredingen

Er zijn meerdere gevallen bekend waarbij auto’s zijn geflitst bij snelheidscontroles en de Belastingdienst mede op grond van deze informatie naheffingsaanslagen heeft opgelegd. De gegevens op basis waarop de naheffingsaanslagen zijn opgelegd, zijn aan te merken als politiegegevens in de zin van de Wet politiegegevens (Wpg). De Wet politiegegevens staat onder strikte voorwaarden toe dat politiegegevens aan derden ter beschikking worden gesteld. De verstrekking van politiegegevens aan derden vormt een gesloten stelsel en verstrekking hiervan buiten dit gesloten stelsel is onrechtmatig. De Belastingdienst behoort niet tot de instanties binnen het gesloten stelsel zoals genoemd in de Wet politiegegevens. De verstrekking door de politie van politiegegevens aan de Belastingdienst is daarmee onrechtmatig. Deze onrechtmatigheid moet bij de politie en de Belastingdienst redelijkerwijs bekend zijn. Door de gegevens te gebruiken handelt de Belastingdienst op een wijze die indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht. Zodat gebruik van de gegevens onder alle omstandigheden, zowel als basis voor naheffing van de enkelvoudige belasting als voor het opleggen van een boete, ontoelaatbaar moet worden geacht.

Conclusie

Op grond van bovenstaande kan de conclusie niet anders zijn dan dat ten onrechte, dat wil zeggen zonder rechtsgrond, politiegegevens aan de Belastingdienst worden verstrekt. Onder deze omstandigheden kan het verstrekken van deze gegevens niet anders dan als privacy schendend worden aangemerkt en staat er aan in de weg dat deze gegevens worden gebruikt voor het opleggen van naheffingsaanslagen en boetes. Nu sprake is van ongeoorloofde schending van de privacy door de Belastingdienst, heeft zij hiermee ook in strijd gehandeld met de Wet bescherming persoonsgegevens en het Wetboek van Strafrecht.

Hier ligt een schone taak voor de rechterlijke macht om aan het ongeoorloofde gebruik van politiegegevens door de Belastingdienst een einde te maken.

De auteur mr. E.J. Kemp is als belastingadviseur verbonden aan Contaxus Belastingadviseurs te Schiphol-Rijk

terug