Eigen toezicht – beheerst u de risico’s rondom uw belastingposities?

 

Het financiële belang van belastingen in relatie tot de totale omvang van de bedrijfsvoering is materieel, de uit belastingen voortvloeiende risico’s zijn dat eveneens. De vraag is: beheerst u de risico’s rondom uw belastingposities? Als u zich dat niet afvraagt, dan is het wel de Belastingdienst die dit in het kader van het ‘nieuwe toezicht’ verlangt.

Steekproeven

De Belastingdienst heeft de ‘controleaanpak Belastingdienst’ (CAB) gepubliceerd. Hierin wordt duidelijk de voorkeur uitgesproken voor statistische steekproeven. Niet alleen als controlemiddel, maar ook als instrument waarmee organisaties zichzelf kunnen monitoren. Steekproeven worden ingezet om zowel fiscaaltechnische onderzoeken (denk aan loonheffing en btw) uit te voeren als om de kwaliteit van de fiscale processen en beheersmaatregelen (het ‘Tax Control Framework’) te beoordelen.

Nulfoutenverwachting

Wanneer de Belastingdienst een controle bij u heeft aangekondigd, is het aan te raden om van tevoren afspraken met de Belastingdienst te maken over de wijze van uitvoering, vooral indien sprake is van een geïntegreerde steekproef. Dit is een statistische steekproef waarbij meerdere belastingmiddelen onderwerp van onderzoek zijn. De steekproef sluit aan bij de ‘cashflow’ van uw organisatie, waarbij alle inkomende en uitgaande euro’s object van onderzoek zijn. De Belastingdienst geeft in de CAB aan niet meer werk te willen verrichten dan noodzakelijk is, waaruit volgt dat hij bij de opzet van de steekproef als uitgangspunt heeft dat daarin geen enkele fout wordt toegestaan. Dit noemt men een ‘nulfoutenverwachting’.

Kortom, het is belangrijk voor u om vooraf afspraken met de Belastingdienst te maken over:

  • de reikwijdte (‘scope’) van het onderzoek en hoe over de jaren wordt geëxtrapoleerd;
  • de aansluitingen van de populatie in scope met aangiften en jaarstukken;
  • wat de gevolgen zijn van verdichte boekingen in de administratie;
  • het feitencomplex dat erbij moet worden gezocht en hoe met omissies moet worden omgegaan;
  • de ruimte voor een uitbreiding van de steekproef ingeval de Belastingdienst de populatie afkeurt;
  • de voorwaarden voor een korting (reductie) op de steekproef;
  • het onderwerp van onderzoek bij de dual-purposetests.

Het voorgaande maakt ook duidelijk waarom u zelf het initiatief zou moeten nemen om het aangifteproces met behulp van een steekproef te monitoren. Met een geïntegreerde steekproef kan met relatief weinig werk een gefundeerd waardeoordeel worden gegeven over de kwaliteit van de door u ingediende aangiften. Daarbij kunnen ook de eventuele omissies bij de evaluatie in uw voordeel worden meegenomen. Tevens kunt u vroegtijdig eventuele leemten in de werking van de interne (fiscale) beheersing opsporen en hiervoor de benodigde maatregelen treffen. Ten slotte zou u bij eventuele bevindingen in een vroeg stadium en met de juiste informatie, contact kunnen zoeken met de Belastingdienst over de gesignaleerde problematiek. Dit alles is niet afhankelijk van het hebben van een convenant. De Belastingdienst geeft in de CAB aan dat hij zijn controlewerkzaamheden vermindert tot 100% indien de organisatie zelf, of een externe deskundige met dezelfde scope en nauwkeurigheid als de Belastingdienst, een steekproef heeft uitgevoerd.

De Belastingdienst zal zijn controlewerkzaamheden in dat geval beperken tot een beoordeling van 10% aselect aangewezen dossiers. Een dossier bestaat uit de factuur en de overige benodigde bewijsstukken.

Willem Veldhuizen spreekt over dit onderwerp tijdens de praktijkdag Horizontaal Toezicht op 28 oktober in Utrecht. Ga voor meer informatie of voor inschrijving naar de website:http://gemeentenucongressen.nl

terug