Beleid voor de overdrachtsbelasting geactualiseerd en versoepeld

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Voor de overdrachtsbelasting wordt aangesloten bij de verkrijging van de economische eigendom en/of de juridische eigendom. In het nieuwe besluit van 3 juni 2014 worden twee goedkeuringen versoepeld en drie nieuwe goedkeuringen toegevoegd.

gemeentelijke belastingen

In het nieuwe besluit nr. BLKB/2014/194M staat geen goedkeuring meer voor de situatie waarin de economische eigendom wordt verkregen op grond van een uit huwelijksvermogensrecht volgende vergoedingsvordering tussen echtgenoten. Deze goedkeuring is namelijk per 2014 opgenomen in het nieuwe artikel 5e AWR.

Onroerendezaakrechtspersonen

Hoofdstuk 6 van het besluit gaat over aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon (OZR; een verduidelijking van het voorgaande besluit dat het over een onroerendezaaklichaam (OZL) had). Er zijn twee goedkeuringen hiervoor versoepeld. Bij het ongedaan maken van certificering van aandelen is niet langer vereist dat bij de eerdere certificering is voldaan aan het vereiste dat alle aandelen toentertijd zijn gecertificeerd. Verder is bij inkoop en uitgifte van eigen aandelen niet langer vereist dat het lichaam bij uitgifte van aandelen blijft kwalificeren als OZR.

Drie nieuwe goedkeuringen

Bij de inkoop van eigen aandelen door een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal geldt (op verzoek) onder voorwaarden een tegemoetkoming. Het moet in elk geval gaan om eigen aandelen die voor heruitgifte tijdelijk in portefeuille worden gehouden door een beleggingsmaatschappij in de zin van artikel 2:76a BW dan wel een vergelijkbare buitenlandse wettelijke regeling. Twee van de andere voorwaarden zijn dat het boekjaar in beginsel 12 maanden bedraagt en dat het verzoek binnen twee maanden na afloop van het boekjaar wordt ingediend. Als de beleggingsmaatschappij niet gedurende het gehele boekjaar voldoet aan de gestelde voorwaarden, geldt de goedkeuring in het betreffende boekjaar alleen over de periode waarin zij wél aan de voorwaarden voldoet.

De tweede nieuwe goedkeuring heeft betrekking op de aan- en verkoop van onroerende zaken (of van rechten waaraan deze zijn onderworpen) door een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, en valt uiteen in twee afzonderlijke goedkeuringen.
Heffing van overdrachtsbelasting blijft onder voorwaarden achterwege als de verkrijging van de economische eigendom onmiddellijk en rechtstreeks samenhangt met de verkrijging van de juridische eigendom van dezelfde onroerende zaken (of rechten) door een ander. Dit betreft de situatie waarin een beherend vennoot of beheerder/bewaarder geheel of ten dele voor rekening van de (normale) vennoten/deelnemers onroerende zaken (of rechten) verkrijgt of overdraagt. De voorwaarden komen er op neer dat de verkrijging van de juridische eigendom van de onroerende zaak effectief aan de heffing van overdrachtsbelasting onderworpen moet zijn.
De tweede (sub)goedkeuring geldt voor vervreemding van de onroerende zaak of rechten waaraan deze is onderworpen. Heffing van overdrachtsbelasting blijft achterwege bij de verkrijging door de juridische eigenaar van de economische eigendom als vervolgens en in onmiddellijke en rechtstreekse samenhang daarmee de juridische eigenaar de volledige eigendom overdraagt aan een derde. Onder derde kan ook worden verstaan een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid waarop de eerste (sub)goedkeuring van toepassing is. Hierbij is één van de voorwaarden dat er in de akte van levering een aantal specifieke bepalingen zijn opgenomen. De tweede (sub)goedkeuring garandeert dat de eerste (sub)goedkeuring niet wordt teniet gedaan bij vervreemding. De goedkeuring bij vervreemding van de onroerende zaak geldt ook voor gevallen uit de periode voor de inwerkingtreding van het besluit.

De derde nieuwe goedkeuring regelt een aantal overdrachtsbelastingaspecten bij een door de notariële praktijk ontwikkeld alternatief koop- en leveringssysteem van onroerende zaken. Het betreft de vraag of hierbij sprake is van de verkrijging van economische eigendom en de vraag op welk tijdstip de belastbare verkrijging voor de overdrachtsbelasting plaatsvindt.

Veranderde voorwaarden certificering

De actualisering van het besluit hangt samen met het op 4 september 2012 gepubliceerde verzamelbesluit voor de aanmerkelijkbelangregeling nr. BLKB2012/101M. Als sprake is van een onroerendezaakrechtspersoon (OZR; een verduidelijking van het voorgaande besluit dat het over een onroerendezaaklichaam (OZL) had) moet zowel bij certificering van aandelen (onderdeel 6.1) als ongedaan maken van certificering (onderdeel 6.2) worden voldaan aan de voorwaarden in 4.5 van het aanmerkelijkbelangbesluit. Bij certificering vóór de inwerkingtreding van dit besluit moet worden aangesloten bij de voorwaarden in eerdere aanmerkelijkbelangbesluiten.

Terugdraaien goedkeuringen

De in de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) opgenomen verminderingsregelingen van artikel 9, lid 4 WBR en artikel 13 WBR kruisen mogelijk met de in het besluit opgenomen goedkeuringen. Daarom geldt voor elke in het besluit opgenomen goedkeuring dat de door de goedkeuring niet geheven belasting alsnog verschuldigd is, voor zover bij een toekomstige verkrijging een beroep wordt gedaan op deze verminderingsregelingen.

terug