Actualisering van het besluit betreffende de pseudo-eindheffing

 

Op 10 april 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën een nieuw besluit gepubliceerd (nr. BLKB2014/0549M). Dit besluit is per 19 april 2014 in werking getreden en betreft een actualisering van de goedkeuring van de pseudo-eindheffing.

Zoals al bekend was, is de eenmalige crisisheffing (eenmalig) verlengd in 2014. In dit besluit is de goedkeuring voor de pseudo-eindheffing (crisisheffing) voor hoog loon 2013 met een jaar verlengd. De werkwijze is hetzelfde als in 2013: als een werknemer over 2013 een beloning heeft van meer dan € 150.000, dan is de werkgever over het meerdere in maart 2014 weer 16% pseudo-eindheffing verschuldigd (artikel 32bd Wet LB).

Pseudo-eindheffing

De pseudo-eindheffing voor hoog loon heeft dus betrekking op de jaren 2012 en 2013. Hierbij kan het ook gaan om loon dat in de jaren vóór 2012 en 2013 is genoten, maar waarover door middel van een naheffing (al dan niet als gevolg van een correctiebericht in 2012 en 2013) loonbelasting is betaald. Omdat dit niet altijd makkelijk vast te stellen is en omdat het doel van de crisisheffing het heffen van extra belasting over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking is, keurt de staatssecretaris het goed dat voor de berekening van de verschuldigde pseudo-eindheffing voor hoog loon het loon dat vóór 2012 en 2013 is genoten en waarover in 2012 respectievelijk 2013 door middel van de artikelen 20a, 20b, 26 en 26b Wet LB belasting is geheven, buiten aanmerking blijft. Hierbij merkt de staatssecretaris nog op dat voor de crisisheffing als grondslag het loon genomen wordt waarover in 2012 en 2013 met toepassing van de artikelen 20a, 20b, 26 en 26b Wet LB belasting geheven is. Hierbij spelen positieve correcties in 2013 en 2014 over het loon van 2012 respectievelijk 2013 geen rol. Als echter blijkt dat het loon dat in aanmerking is genomen lager was (dus een negatieve correctie), dan kan dat gevolgen hebben voor de pseudo-eindheffing voor hoog loon.

Levensloopregeling

Het opnemen van levenslooptegoeden werd in 2013 gestimuleerd door de overheid. Hiervoor is de 80%-regeling ingevoerd. Door middel van deze regeling bleef een gedeelte van de volledige opname van het levenslooptegoed onbelast in 2013. Echter, als een werknemer gebruikmaakte van deze regeling, dan kon het loon boven de 150.000 euro uitkomen. Hierover zou dan weer crisisheffing betaald moeten worden door de werkgever. Daarom heeft toenmalige staatssecretaris Weekers goedgekeurd (nr. BLKB2013/0801M) dat de opname van het tegoed van de levenslooprekening niet mee zou tellen voor de grondslag van de crisisheffing. In het nieuwe besluit is aangegeven dat deze goedkeuring van toepassing blijft voor werknemers die volgens het overgangsrecht nog een aanspraak hebben ingevolge een levensloopregeling (artikel 39d, lid 1 Wet LB).

Bezwaren

De Belastingdienst verwacht veel bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2014. Net als 2013 kan men het bezwaar laten aanhouden of direct laten afhandelen. Indien ervoor gekozen wordt om het bezwaar te laten aanhouden, dan wacht de Belastingdienst het oordeel van de hoogste rechterlijke instantie in een aantal proefprocedures af. Daarna wordt het bezwaar conform het oordeel van die hoogste rechterlijke instantie afgehandeld. Hiervoor gelden echter wel een aantal voorwaarden. Indien geen toestemming gegeven wordt voor het aanhouden, dan wacht de Belastingdienst het oordeel van de hoogste rechterlijke instantie niet af en wordt het bezwaar direct afgehandeld.

Crisisheffing van de baan?

Kamerleden van de VVD en D66 hebben aan radiozender BNR laten weten dat de crisisheffing na twee jaar definitief wordt afgeschaft. Aangezien er voor volgend jaar geen nieuwe bezuinigingspakketten hoeven te worden bedacht, is de crisisheffing hiermee definitief van de baan, aldus Tweede Kamerlid Mark Harbers.

Lees meer hierover in de Loon Almanak 2014, een onmisbaar handboek met praktijkgerichte fiscale informatie, regelgeving en rechtspraak omtrent loon.

terug