‘Zwangere zzp’er kan belasting terugvragen’

Bron: Rijksoverheid

Vrouwelijke zzp’ers die belasting hebben betaald over hun zwangerschapsuitkering, kunnen de Belastingdienst vragen hun aanslag te verminderen. Staatssecretaris Weekers van Financiën antwoordt dat op vragen van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks.

Uitkering

Volgens de vereniging van belastingadviseurs Noab hebben veel vrouwelijke zzp’ers ten onrechte belasting betaald over hun uitkering. De uitkering werd volgens Noab ten onrechte als inkomen gezien. Weekers spreekt daarover zijn verbazing uit omdat wat hem betreft altijd duidelijk is geweest dat zwangerschapsuitkeringen van een inkomensverzekeraar niet belast worden voor de loon- en inkomstenbelasting.

“De Belastingdienst heeft het standpunt over deze onbelastbaarheid altijd meegedeeld aan belanghebbenden, onder andere tijdens een congres op 22 maart 2010 van het Verbond van Verzekeraars. Bovendien heeft de Belastingdienst in overleg met het Verbond van Verzekeraars in april 2010 een Handboek loonheffingen voor inkomensverzekeraars opgesteld, waarin is vastgelegd dat bij deze uitkeringen geen loonbelastingheffing aan de orde is, omdat de uitkeringen niet belast zijn voor de inkomstenbelasting,” aldus Weekers.

Bezwaarschrift

De belastingplichtige aan wie een onjuiste belastingaanslag is opgelegd, kan een bezwaarschrift tegen die aanslag indienen. Als de bezwaartermijn (van zes weken na de dagtekening van de aanslag) al is verlopen, kan de belastingplichtige aan de inspecteur verzoeken om de aanslag ambtshalve te verminderen. De inspecteur verleent dan ambtshalve de vermindering of teruggaaf van belasting waarvoor de belanghebbende redelijkerwijs in aanmerking komt. De termijn waarbinnen de belanghebbende aanspraak kan maken op het ambtshalve verlenen van vermindering of teruggaaf van belasting vervalt door verloop van vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. De mogelijkheid van ambtshalve vermindering is neergelegd in het beleidsbesluit van 16 december 2010, nr. DGB 2010/6799M, Stcrt. 2010, 20999.

Het bovenstaande geldt ook als een zzp’er ten onrechte inkomstenbelasting heeft betaald over een zwangerschapsuitkering die zij van haar inkomensverzekeraar heeft ontvangen. De zzp’er kan gedurende het hele jaar 2013 dus nog een verzoek om ambtshalve vermindering indienen over de jaren 2008 en volgende.

terug