Wijzigingen in Belastingplan 2014

 

Staatssecretaris Weekers heeft op 4 oktober 2013 een nota van wijziging ingediend bij de wetsvoorstellen Belastingplan 2014 en Overige Fiscale maatregelen 2014.

Weekers

Informatieplicht dienstverleningslichamen

Vennootschappen die zich hoofdzakelijk bezig houden met het betalen en ontvangen van rente en royalty´s binnen concernverband en die verzuimen om de Belastingdienst te informeren over hun organisatie, kunnen daarvoor beboet worden.

Om onbedoeld gebruik van belastingverdragen in combinatie met Nederlandse regelgeving tegen te gaan, worden deze dienstverleningslichamen verplicht informatie aan te leveren bij de Belastingdienst over hun zogenoemde substance. Het gaat dan om onder meer het voeren van bestuur en de administratie in Nederland en het aanhouden van een eigen vermogen dat past bij de functies en risico’s van de vennootschap. Met deze maatregel levert het kabinet een actieve bijdrage aan de aanpak van de internationale belastingontwijking. Indien niet aan de inlichtingeplicht wordt voldaan, dan kan dat als een overtrediging aangemerkt worden. Dit kan bestraft worden met een bestuurlijke boete van maximaal 19.500 euro.

Ex- anbi’s

Ook voormalige algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) moeten vanaf 2014, net als bestaande ANBI’s, hun jaarstukken vertrekken aan de Belastingdienst, waarbij ze een specificatie moeten geven van de door hen gedane schenkingen. Wanneer zij hun informatieverplichting niet nakomen, kunnen ze een vergrijpboete van maximaal 19.500 euro krijgen. Hierdoor wordt zeker gesteld dat fiscaal gefaciliteerd in de ANBI opgebouwd vermogen niet zonder heffing van schenkingsrecht door de voormalige ANBI wordt uitgekeerd.

Bijtelling nulemissie auto

Verder stelt de staatssecretaris in de nota van wijziging voor de bijtelling van een nulemissie auto per 1 januari 2014 te verlagen van 7% naar 4% en de KIA voor personenauto’s af te schaffen. Beide maatregelen zijn op 17 september jl. in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd.

Tot slot wordt met de nota van wijziging teruggaaf door de Belastingdienst van een deel van de AOF premie (28,8%), een werkgeverspremie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds, mogelijk gemaakt. De teruggaaf wordt door de Belastingdienst vastgesteld op grond van de beschikbare gegevens. Op uiterlijk 31 januari 2014 zal het aan de werkgevers uitbetaald worden. Via deze wijziging vloeit 1,3 miljard euro terug naar de werkgevers.

Download:
“Nota van wijziging wetsvoorstel Belastingplan 2014”

terug