Wiebes maakt beleidsprioriteiten bekend

Bron: Rijksoverheid

Complexiteitsreductie is in de ambtsperiode van staatssecretaris Wiebes (Financiën) een noodzakelijk thema, mede om de Belastingdienst beter in staat te stellen de fiscale wetgeving uit te voeren. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Wiebes denkt hierbij zowel aan vereenvoudiging van fiscale wetgeving en fiscaal beleid als vereenvoudiging van diverse processen.

Vereenvoudiging

Wiebes: “Vereenvoudiging is ook een belangrijke pijler in het rapport van de commissie Van Dijkhuizen, en de gedachtevorming over het fiscale stelsel kan dan ook niet los worden gezien van de wens tot vereenvoudiging. De samenhang tussen fiscale wetgeving en de uitvoering ervan door de Belastingdienst verdient meer aandacht. Bij aanpassingen of hervormingen in fiscale wetgeving zal ik dan ook – naast de mogelijkheden binnen het economische tij – nadrukkelijk kijken naar de uitvoeringsaspecten en een behapbare fasering in de invoering ervan. Vereenvoudigingen in het fiscale beleid maken het ook mogelijk te komen tot meer eenduidige interactie en duidelijkere communicatie met de burger.”

Uitvoerbaarheid

Een betere uitvoerbaarheid door complexiteitsvermindering is volgens Wiebes nodig om de Belastingdienst beter te laten functioneren. Twee andere hoofdsporen dragen daar volgens hem ook aan bij, namelijk het robuuster maken van de werkprocessen van de Belastingdienst en het objectiveren van beoogde en geleverde prestaties van de dienst. Deze drie sporen gaat Wiebes uitwerken in een brief die hij zo spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer zal zenden.

Fraude

Een ander belangrijk onderdeel van de beleidsagenda is fraudepreventie en fraudebestrijding. Dit is een constant aandachtspunt, waarbij het centrale vraagstuk bestaat uit het vinden van een goede balans tussen dienstverlening, eigen verantwoordelijkheid van belastingplichtigen en het tegengaan van fraude, zonder hierbij het streven naar vereenvoudiging uit het oog te verliezen, aldus Wiebes.

Download:

“Kamerbrief over beleidsprioriteiten Financiën”(PDF)

terug