Weekers geeft antwoord op vragen m.b.t de 12e halfjaarsrapportage

Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Weekers heeft in een brief naar de Tweede Kamer antwoord gegeven op schriftelijke vragen over de 12e halfjaarsrapportage Belastingdienst.

Weekers

Werkwijze Belastingdienst

In zijn brief geeft Weekers aan dat het aantal boekonderzoeken in 2012 gedaald zijn ten opzichte van 2011, omdat er tijdelijk capaciteit overgeheveld moest worden naar de afhandeling van bezwaren. Vanaf 2014 zullen het aantal boekenonderzoeken toenemen. Dit heeft te maken met het toegenomen aantal MKB-bedrijven. De Belastingdienst werkt steeds meer samen met financieel dienstverleners en brancheorganisaties in het kader van horizontaal toezicht. Dit heeft tot een extra investering in het toezicht geleid die de komende jaren zijn beslag zal nemen.

Als reden voor het niet halen van de norm wat betreft het aantal afgedane bezwaarschriften, geeft Weekers aan dat het bezwaarproces geen gelijkmatig proces is. Bezwaren bestaan uit aanvullingen op eerdere jaren en komen als piek binnen in de aangifteperiode. Er kan geen extra capaciteit ingezet worden om de pieken op te vangen. De oplossing die Weekers geeft voor dit probleem is om zoveel mogelijk te bellen bij bezwaar. Hiermee wordt het bezwaarproces versneld.

Risico van verkleving

Om te voorkomen dat het ‘’risico van verkleving’’ niet daadwerkelijk plaatsvindt, geeft Weekers aan dat medewerkers van de belastingdienst professioneel kritisch moeten zijn in het toezicht. Om het risico te beheersen zijn er verschillende maatregelen getroffen, zoals integriteitsregels en een gedragscode tot kwaliteitsmeting achteraf.

Telefonische incasso

De Belastingdienst heeft eind 2012 de pilot telefonische incasso geëvalueerd. Daarom is besloten om dit invorderingsinstrument binnen het Landelijk Incasso Centrum van Belastingen in te bedden. Dit wordt langzamerhand uitgebouwd. Daarnaast geeft Weekers aan dat invordering altijd een belangrijk onderdeel van de Belastingdienst blijft. Uitbesteding hiervan is geen doel van de Belastingdienst.

Fraudebestrijding

De Belastingdienst/Toeslagen werkt sinds 2013 risicogericht. Aanvragen en mutaties worden met een hoog risico geselecteerd en worden handmatig behandeld. Hiermee wil men welwillende burgers zo min mogelijk benadelen. Daarnaast werkt de Belastingdienst samen met andere overheidsinstanties op het gebied van fraudebestrijding. Ook vindt er deelname plaats in verschillende bilaterale samenwerkingsvormen. De Belastingdienst heeft ook het initiatief tot een expertisegroep fraudebestrijding genomen. In deze groep zal samengewerkt worden aan een gezamenlijke fraudebestrijding.

Intracommunautaire BTW fraude

De omvang van de btw fraude kan niet exact aangegeven worden. De Belastingdienst zal zich nationaal als internationaal inzetten om carrouselfraude te voorkomen. De aanpak van btw-fraude krijgt door de extra middelen voor intensivering zelfs een extra impuls.

Identiteitspas

Er wordt een ID12 ingevoerd. Dit is een identiteitspas die in Scandinavische landen gebruikt wordt ter voorkoming van illegale arbeid, belasting- en premieontduiking en oneerlijke concurrentie. Dit initiatief wordt door de Belastingdienst ondersteund. Daarom wordt deze identiteitspas vanaf 1 januari 2014 bij wijze van proef ingevoerd.

ANBI’s

Er vindt risicogericht toezicht plaats op nieuwe instellingen. Wanneer er onderzoek wordt gedaan naar de feitelijke activiteiten van een instelling, dan leidt dat vaak tot een intrekking. Dit heeft te maken met het feit dat een instelling vaak niet voldoet aan het criterium dat het algemeen belang geheel of nagenoeg gediend moet worden.

terug