Tweede Kamer akkoord met Belastingplan 2018

Bron: FiscaalTotaal

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2018 op donderdag 23 november 2017 aangenomen. Ook de overige onderdelen van het Belastingpakket 2018 werden aangenomen door de Tweede Kamer.

Stemming

Behalve over het Belastingplan 2018 stemde de Tweede Kamer over de wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2018, Afschaffing van de btw-landbouwregeling en de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. Eerder op de dag stemde de Kamer voor het wetsvoorstel Geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen-aftrek).

Aangenomen amendementen Belastingplan 2018

34 785, nr. 28: Dit amendement bewerkstelligt dat de wijzigingen van artikel 2a en tabel II van respectievelijk behorende bij de Wet OB 1968 in werking treedt met ingang van 1 januari 2019 in plaats van met ingang van 1 januari 2018.

34 785, nr. 34: Dit amendement regelt dat de in het wetsvoorstel opgenomen aansprakelijkheid van een pandhouder, hypotheekhouder of executant voor de omzetbelasting die is verschuldigd ter zake van de levering van een zaak (het voorgestelde artikel 42d IW 1990) alleen geldt als de pandhouder, onderscheidenlijk de hypotheekhouder, onderscheidenlijk de executant, wist of behoorde te weten dat de omzetbelasting niet of niet volledig door de belastingschuldige is voldaan en ook niet of niet volledig door de belastingschuldige zal worden voldaan.

Aangenomen moties Belastingplan 2018

34 785, nr. 10: De Nederlandse vrijstelling voor het nultarief van zeeschepen moet worden gewijzigd naar aanleiding van een aanwijzing van de Europese Commissie. Deze wijziging heeft ingrijpende gevolgen voor de scheepvaartsector, maritieme sector, Waddenveren, de rederijen en de bewoners van de Waddeneilanden. De regering wordt verzocht in overleg te treden met de besturen van de Waddeneilanden en de betrokken rederijen teneinde met een plan te komen met concrete maatregelen die rekening houden met de situatie van de eilandbewoners. De regering wordt tevens verzocht om de Tweede Kamer over de uitkomst voor 1 juli 2018 te informeren.

34 785, nr. 11: De Belastingdienst int vaker belastingrente dan dat ze belastingrente uitbetaalt. Bedrijven betalen nu soms 8% belastingrente. De regering wordt verzocht te onderzoeken in hoeverre de huidige regeling redelijk, billijk en rechtvaardig is, de gehanteerde percentages marktconform zijn en waar eventuele aandachts- en verbeterpunten zitten. De regering wordt verzocht de Tweede Kamer te rapporteren over de uitkomsten voor 1 juli 2018.

34 785, nr. 14: De kleineondernemersregeling kan interessant zijn voor een deel van de agrariërs die getroffen worden door de afschaffing van de landbouwregeling. Momenteel wordt bezien of de kleineondernemersregeling kan worden gemoderniseerd en vereenvoudigd. De regering wordt verzocht de kleineondernemersregeling nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de agrariërs die noodgedwongen afscheid moeten nemen van de landbouwregeling. De regering wordt tevens verzocht de voorgenomen herziening van de kleineondernemersregeling zodanig vorm te geven dat deze aantrekkelijker wordt voor agrariërs die tot op heden gebruik hebben gemaakt van de landbouwregeling, en daartoe uiterlijk in het Belastingplan 2019 een voorstel aan de Kamer voor te leggen.

34 785, nr. 46: In het regeerakkoord erkent de regering dat de overheid, in haar bijzondere verantwoordelijkheid als schuldeiser, de beslagvrije voet dient te respecteren en dat de regering de noodzaak van een wettelijke beslagvrije voet bij bankbeslag onderschrijft. Tot dusver is de bescherming van de beslagvrije voet bij bankbeslag niet wettelijk geregeld en kan de Belastingdienst op alle soorten banktegoeden beslag leggen. De regering wordt verzocht om, ook zolang de wettelijke bescherming niet expliciet wettelijk is vastgelegd, de beslagvrije voet bij elke vorm van invordering te respecteren.

34 785, nr. 48: De regering wordt verzocht om in gesprek te gaan met hypotheekverstrekkers en de Autoriteit Financiële Markten, om mogelijk te maken dat boetevrije aflossingsdelen gebruikt kunnen worden om hypotheken in stappen om te zetten naar een hypotheek met lagere maandlasten.

34 785, nr. 49: De regering wordt verzocht een oplossing te vinden voor alle gevallen van problemen die zijn ontstaan door vaststelling van het inkomen na verschijnen van het rapport van de ombudsman over leenbijstand.

34 785, nr. 50: De regering wordt verzocht in de fiscale beleidsagenda 2018 aan te geven hoe zij wil omgaan met substance-eisen om brievenbusconstructies tegen te gaan.

34 785, nr. 57: De regering wordt verzocht te onderzoeken hoe het belastingstelsel aangepast kan worden, zodat ook digitale diensten op een redelijke wijze in de belastingheffing worden betrokken.

34 785, nr. 59: De regering wordt verzocht om jaarlijks op gestandaardiseerde wijze te rapporteren over het verschil in belastingdruk tussen eenverdieners en tweeverdieners en de ontwikkeling van dat verschil te analyseren.

Aangenomen amendementen Overige fiscale maatregelen 2018

34 786, nr. 9: In het wetsvoorstel is voorgesteld om de geldigheidsduur van de verhoogde aftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor giften aan culturele instellingen, de zogenoemde culturele multiplier, met één jaar te verlengen tot 1 januari 2019. Met dit amendement wordt geregeld dat de culturele multiplier structureel van aard wordt. De culturele multiplier vormt staatssteun en deze aanpassing dient daarom ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Europese Commissie.

34 786, nr. 11: Met dit amendement wordt geregeld dat de minister van Financiën binnen drie jaar na de inwerkingtreding van artikel XXI, onderdeel A, een evaluatieverslag over het vervallen van de schorsende werking van verzet op grond van het huidige artikel 17 IW 1990 (fiscaal verzet) naar de Tweede en Eerste Kamer dient te sturen.

34 786, nr. 15: Met dit amendement wordt geregeld dat de inkeerregeling uitsluitend wordt afgeschaft ter zake van verzwegen inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen. Hiertoe wordt voor de toeslagen en fiscaliteit bepaald dat inkeer niet mogelijk is voor inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen. Ook wordt bepaald dat strafvervolging wel mogelijk wordt bij inkeer betreffende gegevens en inlichtingen met betrekking tot inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen.

34 786, nr. 17: Met dit amendement wordt geregeld dat de in het wetsvoorstel voorgestelde mogelijkheid voor de Ontvanger om vereenvoudigd derdenbeslag te leggen op alle soorten vorderingen in werking treedt op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip. Het ontwerp van dat koninklijke besluit wordt ten minste vier weken voordat het besluit wordt vastgesteld, toegezonden aan de Staten-Generaal. Het doel van dit amendement is dat de vereenvoudiging van het derdenbeslag niet eerder in werking treedt dan dat geregeld is dat bij dit beslag de beslagvrije voet gerespecteerd wordt.

34 786, nr. 18: Dit amendement bewerkstelligt dat het opnemen in de wet van de verschuldigdheid van schenkbelasting bij een vermogensoverdracht bij huwelijk of samenlevingscontract van meer dan de helft van het gezamenlijke vermogen komt te vervallen. Indiener acht het onjuist en maatschappelijk onwenselijk dat het huwelijk of een samenlevingscontract, zonder dat sprake is van misbruik, toch kan worden gekwalificeerd als een belastingconstructie. Slechts indien het huwelijk of een samenleving daadwerkelijk juridisch wordt ingezet om belasting te besparen, dient de Belastingdienst dit tegen te gaan.

terug