SRA: ‘Geen aanvullende maatregelen voor niet-oob-kantoren’

Bron: NBA

In een reactie op het wetsvoorstel voor aanvullende maatregelen ter verbetering van de accountantscontrole pleit de SRA er voor om niet-oob-kantoren hier buiten te laten. Ook waarschuwt SRA voor ondergraving van de geheimhoudingsplicht van accountants.

AFM

Aanscherping

De vereniging van 370 accountants- en advieskantoren doet dat in het kader van de consultatie van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. Ook de NBA heeft daar op gereageerd.

SRA wijst er op dat blijkens de Memorie van toelichting de directe aanleiding voor dit wetsvoorstel met name ligt in een AFM-rapport van september 2014 over de big four en dat niet wordt toegelicht waarom met dit wetsvoorstel tevens aanvullende maatregelen voor niet-oob-kantoren worden voorgesteld.

“In de toelichting wordt ook geen enkele aandacht besteed aan de relevantie van de voorstellen voor het niet-oob-domein. In het kader van harmonisering en het vrije verkeer binnen Europa pleit SRA ervoor om de Europese regelgeving te volgen en af te zien van aanscherping Nederlandse niet-oob-regelgeving ten opzichte van de Europese richtlijn die al in Nederlandse wetgeving wordt geïmplementeerd.”

Geheimhoudingsplicht

Verder wijst de organisatie er op dat de voorgenomen uitbreiding van de bevoegdheid van de AFM om bij haar toezicht op de wettelijke controle verkregen informatie te delen “met een aanzienlijk aantal instanties, voor zover dienstig voor de uitvoering van hun wettelijke taak”, kan gaan botsen met de geheimhoudingsplicht van de accountant.

“Door de voorgestelde uitbreiding van de informatieverschaffing door de AFM bestaat het risico dat informatie, die niet onder een uitzondering van de geheimhoudingsplicht valt en waarvoor dus vol de geheimhoudingsplicht geldt, via de toezichthouder bij andere instanties bekend wordt. Daarmee wordt de geheimhoudingsplicht van de accountant ondergraven. Ons inziens vormt alleen een bij wet geregelde uitzondering op de geheimhoudingsplicht voldoende grond voor het bekend maken van informatie aan de bedoelde instanties.”

De SRA stelt bovendien dat bij dit onderwerp onduidelijk is in hoeverre de voorgestelde bepaling van toepassing is op het niet-oob-domein. “Wij dringen erop aan, voor dit domein de bepaling niet van toepassing te doen zijn.”

terug