Rekenregels 1 juli 2017 gepubliceerd

Bron: Rijksoverheid

In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Wijzigingen

Hieronder benoemen we een aantal aanpassingen die ingaan per 1 juli 2017:

  • Het afgeronde (bruto) minimumloon wordt met 0,89% verhoogd.
  • Ook de daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden met 0,89% verhoogd.
  • Het maximumdagloon wordt vastgesteld op €207,60 per dag en €54.183,60 op jaarbasis.
  • De grondslagen voor de uitkeringen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen, die worden afgeleid van de minimum(jeugd)lonen, worden ook per 1 juli 2017 aangepast. Per dag, exclusief vakantietoeslag, is de grondslag vanaf 22 jaar €71,97.
  • Ook de minimumloonbedragen, die bepalend zijn voor de hoogte van de WW-uitkering, ondergaan een aanpassing. Vanaf 22 jaar is de uitkeringsgrondslag kortdurende en vervolguitkering WW €77,73. Dit bedrag is per dag voor toepassing van artikel 33 van de WW (dus inclusief vakantietoeslag).
terug