Reactie Weekers op debat Eerste Kamer over Notitie Fiscaal Verdragsbeleid

Bron: Rijksoverheid

Op 21 januari 2014 heeft staatssecretaris Weekers met de Eerste Kamer gesproken over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (IFZ2011/100M). In het verlengde daarvan is aandacht besteed aan de verschillende internationale initiatieven om internationale belastingontwijking te bestrijden en aan het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat. Tijdens dit debat heeft Weekers de Kamer een schriftelijke reactie toegezegd.

Moeder-Dochterrichtlijn

De Kamer vroeg om een nadere uitleg van het standpunt dat de regering heeft ingenomen over het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Europese Moeder-Dochterrichtlijn. De regering steunt de algemene inzet van de Commissie om belastingfraude aan te pakken. Mondiaal wordt in het verband van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en met steun van de G20 gewerkt aan de uitwerking van het actieplan tegen Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), waarin verschillende knelpunten bij de heffing van belasting bij internationaal opererende bedrijven zijn genoemd. Ook in EU-verband worden initiatieven uitgewerkt om belastingfraude en belastingontwijking aan te pakken. Hier staat de regering positief tegenover omdat Europese afspraken effectieve oplossingen met zich mee kunnen brengen. Verder benadrukt de regering het belang van een goede afstemming tussen OESO en EU.

Hybride leningen

Echter, de stelling dat internationale afspraken de beste instrumenten zijn om misbruik te bestrijden, laat onverlet dat de regering voorgestelde internationale maatregelen op hun toegevoegde waarde mag toetsen. In dit kader steunt de regering het voorstel van de Commissie om een juridisch afdwingbare oplossing te formuleren ten aanzien van de fiscale mismatches als gevolg van het gebruik van “hybride leningen”. Het is een gerichte oplossing waarmee het creëren van een belastingaftrek zonder dat daar een heffing tegenover staat, binnen de EU op effectieve wijze kan worden opgelost.

De regering steunt echter niet het voorstel van de Commissie om een algemene anti-misbruikbepaling in te voeren omdat het een verkeerd instrument is om belastingontwijking aan te pakken en zelfs kan leiden tot een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie.

Gateway to Europe

Staatssecretaris Weekers stelde tijdens het debat dat hij Nederland wil laten blijven dienen als ‘gateway to Europe’: een aantrekkelijke plek om activiteiten te regelen die niet vanuit het moederland worden geregeld. Er moet echter wel reële waarde worden toegevoegd aan Nederland en er moeten Nederlandse arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Weekers bevestigde dat het maatschappelijke debat over het fiscaal vestigingsbeleid is veranderd. Hij ontkende dat bedrijven alleen kiezen voor Nederland vanwege de lage belastingdruk, want ook geografische ligging en open houding belastingdienst zijn belangrijke factoren.

Download:

“Kamerbrief met reactie op twee onderwerpen n.a.v. debat Notitie Fiscaal Verdragsbeleid”(PDF)

terug