Openbare consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 en 2018

Bron: Rijksoverheid

Het ontwerp van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 en 2018 is opengesteld voor consultatie. Het ontwerpbesluit voor 2017 bevat onder andere wijzigingen van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Wijzigingsbesluit 2018 bevat onder andere wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Ontwerpbesluit 2017

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 bevat een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wft en de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering BES (Wwft BES). Voorbeelden van de beoogde wijzigingen zijn:

  • Ter voorkoming van ongewenste sturing en mogelijk hogere kosten voor de beleggingsdienstverlening is expliciet opgenomen dat onder provisies die rechtstreeks worden verschaft niet valt het verschaffen van provisies vanaf een beleggingsrekening;
  • Uitbreiding diplomaplicht voor adviseren over een algemeen pensioenfonds en het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds;
  • Regulering van adviezen die zonder tussenkomst van een natuurlijk persoon worden gegeven (automatisch advies).

Beoogd is het Wijzigingsbesluit financiële markten op 1 juli 2017 in werking te laten treden. Reageren kan tot 8 september 2016.

Ontwerpbesluit 2018

Wijzigingswet financiële markten 2018 bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten. Voorbeelden van de beoogde wijzigingen zijn:

  • De verplichting om een goedkeuring te hebben DNB voor het, ten behoeve van een onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) staande financiële onderneming, afgeven van een 403-verklaring of soortgelijke concerngaranties;
  • De concentratie van bank- en effectenzaken bij de rechtbank Amsterdam;
  • Een verbod op het leggen van derdenbeslag onder DNB op bepaalde tegoeden die financiële ondernemingen aanhouden bij DNB;
  • Een aantal aanpassingen in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, waaronder toepassing van het Europese bonusplafond (100 – 200%) voor beheerder van beleggingsinstellingen binnen een groep;
  • De verlenging van de termijn voor het nemen van een besluit op de aanvraag van een bankvergunning van dertien naar zesentwintig weken;
  • De mogelijkheid voor de AFM om ten behoeve van het toezicht op de naleving van vakbekwaamheidseisen informatie op te vragen bij DUO; en
  • De introductie van de bevoegdheid van DNB om onder bepaalde omstandigheden het depositogarantiestelsel in te zetten voor de financiering van een overdracht van deposito-overeenkomsten die worden aangehouden bij een bank in de noodregeling of faillissement.

Beoogd is de Wijzigingswet financiële markten 2018 medio 2018 in werking te laten treden. Reageren kan tot 8 september 2016.

terug