NOB-commentaar op Ontwerp Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht

Bron: NOB.net

Op het Ontwerp Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht heeft de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) commentaar gegeven, waarvoor een internetconsultatie is geopend. Op een aantal punten wordt er in het commentaar verzocht om een nadere toelichting of verduidelijking vanuit het perspectief van het belastingrecht.

Voldoende voorbereidingstijd

Daarnaast toont de Orde begrip om procedures sneller en efficiënter te laten verlopen, maar is wel van mening dat dit niet ten koste mag gaan van voldoende voorbereidingstijd voor partijen en/of rechters. De Orde is namelijk van mening dat een onvoldoende voorbereide procedure juist trager en inefficiënter kan verlopen. De Orde wijst bijvoorbeeld op het gevaar van (sterke) toename van tiendagenstukken ex artikel 8:58 Awb, in gevallen waarin partijen onvoldoende de mogelijkheid hebben gekregen om standpunten binnen de wettelijke termijnen te verduidelijken en/of te onderbouwen.

terug