NOB: commentaar op concept wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Bron: NOB

Met het concept wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen wordt beoogd om een gelijk speelveld te creëren voor overheidsbedrijven die niet aan vennootschapsbelasting zijn onderworpen en vennootschapsbelastingplichtige particuliere ondernemingen.

In een commentaar op deze concept-regeling vraagt de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs nadrukkelijk aandacht voor de mogelijkheden om de administratieve lasten te beperken, aangezien met het voorstel geen budgettaire doelstelling wordt beoogd. In dit verband wijst de Orde op een aantal aspecten.

Onduidelijkheid

Allereerst is het onduidelijk op basis van welke criteria moet worden bepaald of een of meer activiteiten een gezamenlijke onderneming of verschillende ondernemingen vormen. Daarnaast zal voor veel activiteiten bij publiekrechtelijke rechtspersonen een kwalificatie noodzakelijk zijn.

Bij de uitvoering van de wetgeving scheelt het aanzienlijk in de administratieve lasten indien voor veelvoorkomende activiteiten, zoals een grondbedrijf, exploitatie van sportaccommodaties, administratieve dienstverlening en hulp bij de uitvoering van projecten of beleid, duidelijk is wanneer sprake is van een onderneming.

Winstsplitsing

Het concept bevat nog geen regels voor de winstsplitsing en toerekening van resultaten tussen belaste en vrijgestelde activiteiten en tussen de verschillende (belaste) ondernemingen. Bovendien is onduidelijk hoe de fiscale winstregels zich verhouden tot de eisen die de Wet markt en overheid stelt.

Ook zijn geen regels opgenomen voor het opstellen van de openingsbalans. Waardering van activa en passiva op de waarde in het economische verkeer is op grond van de jurisprudentie de hoofdregel, maar leidt in de praktijk ook tot veel discussies. Praktische regels kunnen veel discussie voorkomen. Naast de waardering van de activa en passiva is ook de toerekening daarvan aan de verschillende activiteiten een praktisch probleem, waarvoor nog geen regels gegeven zijn.

Fiscale eenheid

Het concept regelt nadrukkelijk niet andere aspecten van de vennootschapsbelastingplicht, maar de Orde wil toch in overweging geven om in ieder geval aanpassingen in artikel 15 Wet Vpb door te voeren, waardoor bijvoorbeeld een aantal verschillende ondernemingen van één publiekrechtelijk lichaam desgewenst een fiscale eenheid kunnen vormen om de administratieve lasten te verminderen.

De Orde vraagt ook aandacht voor de verhouding van dit voorstel tot andere vrijstellingen zoals de zorgvrijstelling.

terug