NBA reageert op wetsvoorstel accountantsorganisaties

Bron: NBA

Een geschiktheidstoets voor bestuurders en interne toezichthouders van accountantsorganisaties is een goede zaak. Maar invoering ervan vraagt wel zorgvuldige procedures, inclusief een passende bezwaarprocedure. Ook moet goed worden gekeken naar mogelijke gevolgen voor bestuurders afkomstig uit andere landen.

Dat schrijft de NBA in haar reactie op de consultatie van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. “Wij hechten veel waarde aan een nadere toelichting op de waarborgen waarmee de procedure voor de geschiktheidstoets is omkleed”, aldus de beroepsorganisatie. De wettelijke maatregelen zijn eind september 2014 door de minister van Financiën aangekondigd, naar aanleiding van het rapport  In het publiek belang en het AFM-rapport over de grote kantoren.

Raad van Commissarissen verplicht

De NBA vraagt de minister vast te houden aan eerdere plannen om oob-kantoren te verplichten een Raad van Commissarissen in te stellen. In het wetsvoorstel wordt nu gesproken over een stelsel van intern toezicht en een orgaan belast met intern toezicht. De NBA vindt het onwenselijk als wordt afgeweken van de uitgangspunten in het verbeterplan In het publiek belang.

Net als Eumedion steunt de NBA het voorstel om de benoeming van de accountant door het bestuur in principe te schrappen. Die benoeming moet wat de beroepsorganisatie betreft worden gedaan door “het orgaan ten behoeve van wie de controle primair plaats vindt”. Benoeming door het bestuur zou alleen mogelijk moeten zijn als een RvC ontbreekt en de aandeelhoudersvergadering geen controleopdracht verleent.

Melden van bevindingen

Het melden van toetsingsbevindingen van de AFM aan de betrokken controlecliënt kan volgens de NBA pas als de kantoorspecifieke rapportage van de AFM definitief is, of als er overeenstemming is over het delen van die bevindingen. Het door de AFM delen van informatie met instanties zoals de Belastingdienst, de AIVD of de FIOD zou alleen moeten gebeuren als dat echt noodzakelijk is. Onzekerheid over de mogelijke verspreiding van informatie leidt anders tot terughoudendheid van controlecliënten bij het delen van informatie en dus tot een minder effectieve controle.

De NBA is ondanks haar kanttekeningen positief over de wettelijke maatregelen die, samen met de overige maatregelen uit het rapport In het publiek belang, bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. De reactie van de beroepsorganisatie is afgestemd met de verschillende ledengroepen.

terug