Kleinste loonkostenstijging in 20 jaar

Bron: CBS en ANP

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn met 0,6% gestegen in 2015. Dit is de kleinste stijging sinds 1996. In enkele bedrijfstakken zijn de loonkosten zelfs gedaald. De loonkostenstijging bleef vorig jaar vooral beperkt door lagere werkgeverspremies voor pensioen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lonen 2015

Daling

In enkele bedrijfstakken zijn de gemiddelde loonkosten gedaald. Bij financiële instellingen daalden ze het hardst met -2,2%. Dit kwam vooral doordat enkele banken geen extra stortingen deden voor pensioenen, terwijl ze dit in 2014 nog wel deden. Verder daalde de loonkosten ook voor de zakelijke dienstverlening, de bouw en de horeca. In de informatie en communicatie stegen de loonkosten het sterkst, met 2,9%.

Veel nieuwe werknemers

De loonkostenstijging wordt mede in toom gehouden doordat vrij veel nieuwe werknemers zijn aangenomen van wie de loonkosten relatief laag zijn. Leeftijd en opleidingsniveau spelen daarbij een rol. Gecorrigeerd voor veranderingen in de samenstelling van het personeelsbestand valt de toename namelijk hoger uit: 0,7%. Bij een vergrijzend werknemersbestand zou dat omgekeerd zijn.

Verandering in populatie

Het is volgens het CBS voor het eerst dat veranderingen in de populatie van werkenden de ontwikkeling van de loonkosten drukken. In de crisisjaren 2009 en 2010 droeg vergrijzing juist in hoge mate bij aan de loonkostenstijging, omdat toen betrekkelijk weinig nieuwe werknemers werden aangenomen. Ook in 2012 en 2013 was dat het geval.

Totale loonkosten

De totale loonkosten bedroegen in 2015 ruim € 330 miljard. Hiervan heeft 79% betrekking op brutolonen, inclusief overwerk, bijzondere beloningen en bonussen. Daarbovenop komen de werkgeverspremies voor pensioen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, de Zorgverzekeringswet en de eindheffingen. De loonkostensubsidies zijn op de beloning in mindering gebracht. Gemiddeld kwamen de loonkosten per gewerkt uur vorig jaar uit op ruim € 33. Banken zijn het duurst uit, met gemiddeld € 55 per uur. In de horeca liggen de loonkosten het laagst, gemiddeld € 18 per uur.

Reactie FNV

Vakbond FNV vindt de cijfers zorgwekkend en zegt dat werkgevers elkaar opjagen om de loonkosten laag te houden. Volgens de FNV proberen werkgevers de cao te ontwijken via uitzendwerk, inzet van flexkrachten en zelfstandigen. ‘Door hun werknemers niets te gunnen ondergraven de werkgevers de koopkracht en daarmee het economisch herstel’, zegt vicevoorzitter Ruud Kuin.

terug