Kamerbrief over Nederlands Internationaal Fiscaal Beleid

Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt een brief waarin hij bericht over de wijze waarop hij toezeggingen heeft uitgevoerd, die hij tijdens Algemeen Overleg van 3 juni over het Nederlands Internationaal Fiscaal Beleid heeft gedaan.

Overzicht van Nederlandse belastingverdragen

Op verzoek heeft Wiebes toegezegd een recent overzicht te zullen verstrekken van de door Nederland gesloten belastingverdragen. In het bijgevoegde overzicht kunnen de volgende verdragen worden onderscheiden:

  • DTA Double Tax Agreement; een algeheel verdrag ter voorkoming van
  • dubbele belasting. In dergelijke verdragen worden op het gebied van de directe belastingen heffingsrechten verdeeld om daarmee dubbele belastingheffing te voorkomen.
  • L&S Lucht- & Scheepvaartverdrag; een regeling ter voorkoming van dubbele belasting ten aanzien van winsten uit lucht- en scheepvaartactiviteiten.
  • Mini DTA Mini Double Tax Agreement; een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting op deelgebieden zoals inkomsten uit tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking van natuurlijke personen. Nederland heeft alleen met Bermuda een zogeheten Mini DTA afgesloten. Dit verdrag is alleen van toepassing op natuurlijke personen en voorziet in een regeling ter voorkoming van dubbele belasting op terreinen zoals inkomsten uit arbeid en pensioenen.
  • S&E Schenk- & Erfbelasting; een verdrag dat ziet op voorkoming van dubbele belasting ten aanzien van schenk en erfbelasting.
  • TIEA Tax Information Exchange Agreement; een verdrag dat uitsluitend gericht is op fiscale informatie-uitwisseling.
  • TP Transfer Pricing; een verdrag inzake verrekenprijzen. In deze verdragen wordt de toegang tot onderlinge overlegprocedures geregeld in verband met winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen.
  • MA Mutual Assistance; een verdrag dat uitsluitend gericht is op wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden.
terug