Kamerbrief over Amendementen Wet Elektronisch Berichtenverkeer

Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de Amendementen Wet Elektronisch Berichtenverkeer.

Op papier

Op het wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst zijn twee amendementen ingediend. Inhoudende dat iedereen op verzoek zijn zaken met de Belastingdienst op papier kan blijven doen. Het inrichten van zo’n algemene uitzonderingsmogelijkheid waarbij een ieder desgewenst voor berichtenverkeer op papier kan kiezen staat haaks op de grondgedachte van het wetsvoorstel dat in beginsel alle berichtenverkeer elektronisch geschiedt. Daarnaast zou een dergelijke “opt out” grote (in ieder geval niet vóór 1 oktober 2015 te realiseren) wijzigingen in de systemen van de Belastingdienst opleveren. Dit amendement zou leiden tot structurele hoge beheerskosten.

E-mailnotificatie

Er is ook een amendement ingediend dat inhoudt dat in de ministeriële regeling wordt bepaald dat door de Belastingdienst op verzoek een e-mailnotificatie wordt verzonden en dat, indien is verzocht om zo’n notificatie, een besluit dat is verzonden door middel van een elektronisch bericht niet eerder in werking treedt dan nadat de e-mailnotificatie is ontvangen. Dit amendement is voor de Belastingdienst onuitvoerbaar. De Belastingdienst kan weliswaar van Logius (de beheerder van de Berichtenbox) informatie ontvangen over het tijdstip waarop een e-mailnotificatie is verzonden, maar kan niet zien wanneer die notificatie door de burger is ontvangen. Daarnaast is – juist vanwege de veranderlijkheid van mailadressen – bewust gekozen voor de Berichtenbox als elektronisch postadres van de burger. Dit verzekert dat berichten de burger ook daadwerkelijk bereiken. Het moment van ontvangst van de e-mailnotificatie van doorslaggevende betekenis maken voor de inwerkingtreding van een besluit zou het fundament onder de Berichtenbox wegtrekken.

Tot slot ondergraaft dit amendement het uit de Algemene wet bestuursrecht voortvloeiende uitgangspunt dat het tijdstip van verzending bij elektronisch berichtenverkeer het moment is waarop het bericht het systeem voor gegevensverwerking bereikt waarvoor het bestuursorgaan geen verantwoordelijkheid draagt. Het amendement zou daardoor tot veel onzekerheid en discussies leiden over de vraag of een besluit in werking is getreden.

terug