Huishoudens delen in herstel economie

Bron: CBS

In 2015 bedroeg het aandeel van huishoudens 55% van de totale netto-inkomsten van Nederland, meldt Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat aandeel is vanaf 2012 voortdurend toegenomen, terwijl dat van niet-financiële bedrijven afnam. Tot 2012 was de trend andersom. Huishoudens betaalden minder sociale premies, terwijl bedrijven minder buitenlandse winsten boekten.

Vrouw portemonnee geld

Huishoudens profiteren

Huishoudens profiteren meer en meer van het herstel van de economie. Waar van 2001 tot 2012 vooral bedrijven hun inkomen zagen toenemen en huishoudens nauwelijks extra geld overhielden, is die trend sindsdien andersom. Dat huishoudens meer overhielden komt onder meer doordat er minder sociale premies betaald hoefden te worden. Zo ging onder meer de pensioenpremie omlaag door zowel de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de versobering van de pensioenopbouw, als de verhoging van de maximale heffingskorting op inkomstenbelasting en premies in 2014. Daarnaast steeg het inkomen doordat het aantal werkenden toenam.

Minder inkomsten voor bedrijven

De netto-inkomsten van niet-financiële ondernemingen zijn de afgelopen jaren zowel relatief (aandeel in nationaal inkomen) als absoluut afgenomen. Hoewel de binnenlandse winst na 2012 sneller toenam dan de jaren daarvoor, daalden de winsten die bedrijven hadden uit buitenlandse dochters na 2012 nog sterker.

Onder andere door de olieprijs kunnen de buitenlandse winsten van enkele grote Nederlandse multinationals sterk schommelen. Door de omvang van deze bedrijven zijn zulke schommelingen van grote invloed op de ontwikkeling van de inkomsten. Een andere reden waarom de netto-inkomsten daalden, is dat bedrijven meer dividend uitkeerden aan hun aandeelhouders. Hierdoor viel het inkomen lager uit en bleef er minder over voor bijvoorbeeld investeringen.

Nationaal beschikbaar inkomen

De totale inkomsten, het nationaal beschikbaar inkomen, bedroeg in 2015 bijna € 505 miljard. Het betreft de inkomsten van huishoudens, ondernemingen en de overheid, nadat belastingen, subsidies en uitkeringen zijn verrekend. Naast beloning en winst wordt ook inkomen uit vermogen zoals dividenden of rente meegerekend bij de inkomsten. Het nationaal beschikbaar inkomen is het bedrag dat vrij is om te consumeren, te investeren of te sparen.

terug