Herstructurering kindregelingen wordt te mooi voorgesteld

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Volgens het persbericht ‘Kindregelingen: eenvoudiger en effectiever’ zal de armoedeval worden tegengegaan door het schrappen van zeven van de huidige elf kindregelingen en komt er meer duidelijkheid en gelijkheid voor alleenstaande ouders. Het wetsvoorstel schetst echter een wat ander beeld. Hieronder een aantal opvallende zaken.

Ten eerste kan worden opgemerkt dat de berekeningen uitgaan van een huishouden met twee kinderen in de leeftijd 6-12 jaar waarvoor evenveel opvang afgenomen wordt als dat er dagen wordt gewerkt. Daarnaast wordt de voorgestelde verdere verhoging van de arbeidskorting meegerekend en wordt rekening gehouden met andere lopende wetsvoorstellen.

Alleenstaandeouderkop

Bestaande tegemoetkomingen in de Wet werk en bijstand (WWB), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw), Toeslagenwet (TW) en de studiefinanciering (deels) worden opgenomen in een zogenoemde ‘alleenstaandeouderkop’ binnen het Kindgebonden budget. De (aanvullende) alleenstaandeouderkorting wordt geschrapt en verwerkt in de alleenstaandeouderkop. Doordat het Kindgebonden budget aansluit bij het algemene partnerbegrip zullen een aantal bestaande situaties als partnerschap worden gezien en verdwijnt voor deze situaties elke vorm van tegemoetkoming. Er is een overgangsperiode opgenomen in het wetsvoorstel maar dit is slechts zes maanden. Daarnaast kan de alleenstaandeouderkop door de uitwerking van de vermogenstoets en de per 2015 vervroegde afbouw (het toetsingsinkomen gaat van € 26.147 naar € 19.767) vaak niet volledig worden geclaimd.

Toeslagen

Voor de toeslagen wordt de aanvulling voor alleenstaande ouders afgeschaft. Op dit moment is de norm voor jonge alleenstaande ouders gebaseerd op het referentieminimumloon (rml) van een 23-jarige, terwijl de norm voor alleenstaanden aansluit bij het betreffende jeugd-rml (zie voor het minimumloon 8.5 Fiscale cijfers). Voor de alleenstaande ouder jonger dan 23 jaar kan de inkomensachteruitgang dus groter zijn.

De kinderbijslag voor kinderen boven de 5 jaar wordt al vanaf 1 juli 2014 afgebouwd, dus al een half jaar vóór invoering van de alleenstaandeouderkop. Indexatie van de bedragen wordt door reeds aangenomen wetsvoorstellen en dit nieuwe wetsvoorstel doorgeschoven naar 1 januari 2016.

De ouderschapsverlofkorting vervalt omdat deze – weinig verrassend – niet bepalend is voor het opnemen van ouderschapsverlof en ‘ingewikkeld voor zowel de werknemer als de werkgever’.

De aftrek voor kosten levensonderhoud kinderen wordt geschrapt omdat er voldoende draagkracht aanwezig wordt geacht bij ouders die buiten de kinderbijslag en het Kindgebonden budget vallen. De aftrek heeft echter al aardig wat beperkingen en voorwaarden én de genoemde regelingen worden aangescherpt waardoor hier minder een beroep op kan worden gedaan.

De Tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) wordt opgenomen in de kinderbijslag door een verdubbeling van het kinderbijslagbedrag, wat neerkomt op een lager totaalbedrag. Verder staat door de aangekondigde AWBZ-herziening nog niet vast of de voorwaarden hetzelfde blijven en zullen ook deze ouders worden getroffen door de afbouw van de kinderbijslag voor kinderen vanaf 6 jaar.

Curieus

Ten slotte is er nog de curieuze maatregel van het voor de kinderbijslag schrappen van de tijdsbestedingsvoorwaarden voor 16- en 17-jarigen met een diploma voor havo, vwo of mbo-niveau 2. Nadat er jaren werd gehamerd op doorleren en het tegengaan van jeugdwerkloosheid, wordt nu de eis losgelaten dat het kind vervolgonderwijs volgt of als werkzoekende staat ingeschreven.

Bron: Redactie FiscaalTotaal

U kunt de informatie in de hyperlinks uit dit artikel alleen openen wanneer u een abonnement op FiscaalTotaal heeft. Lees meer over de kennisbank FiscaalTotaal.

terug