Flexibele ingangsdatum AOW is mogelijk

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft berekend dat het eerder laten ingaan van de AOW, in combinatie met een korting op de jaarlijkse uitkering, kostenneutraal mogelijk is. Over de mogelijkheid om op individueel niveau de ingangsleeftijd van de AOW te vervroegen of uit te stellen bestaat een brede maatschappelijke discussie.

Kostenneutraal

Weliswaar zijn de lasten bij vervroeging op korte termijn hoger, maar op lange termijn zorgt de lagere uitkering voor een per saldo kostenneutrale wijziging, zo berekende het AG.

Eén percentage

Hoewel het hanteren van verschillende kortingen en opslagen voor verschillende situaties (mannen, vrouwen, hoog inkomen, laag inkomen) nauwkeuriger is, is dit vanuit administratief en communicatief oogpunt niet wenselijk. Het heeft de voorkeur één percentage toe te passen dat voor alle situaties geldt. Het AG stelt dat, rekening houdend met de huidige risicovrije rente van gemiddeld circa 1%, een korting van 5,4% per jaar (bij vervroeging) of opslag (bij uitstel) passend is.

Laagste inkomens

Vanuit de huidige insteek van de AOW lijkt het hanteren van één percentage voor alle AOW-gerechtigden het meest voor de hand te liggen. Het hanteren van één percentage bij het vervroegen van de AOW is overigens gunstig voor mensen met een relatief lage levensverwachting. De totale waarde van de AOW-uitkeringen ligt in dat geval voor de laagste inkomens en de hogere inkomensgroepen meer met elkaar in lijn.

terug