Ernstige fouten in aanbestedingsprocedure Broedkamer Belastingdienst

Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de Tweede Kamer een rapport gestuurd over de aanbestedingsprocedure ten behoeve van de ondersteuning van de Broedkamer van de Belastingdienst. De conclusies zijn ernstig, aldus de staatssecretaris.

Aanleiding

Aanleiding was een uitzending van het tv-programma Zembla in februari 2017. Daarin werd gemeld dat de fiscus de gegevens van elf miljoen belastingbetalers en twee miljoen bedrijven onvoldoende had beveiligd, in de periode tussen 2013 en 2016. Hierna stelde de voorganger van staatssecretaris Snel, Eric Wiebes, een aantal onderzoeken in naar de databeveiliging bij de Belastingdienst, met name bij de Broedkamer (later de afdeling Data & Analytics).

Aanbestedingswet onvoldoende nageleefd

Uit het nu vrijgegeven onderzoek door NautaDutilh blijkt dat op elementen de Aanbestedingswet 2012 bij de aanbesteding onvoldoende is nageleefd. Dit kwam door het ontbreken van heldere procedures, de bedrijfscultuur en het onvoldoende aanwezig zijn van checks and balances. De toenmalig algemeen directeur Belastingen, de manager D&A en het afdelingshoofd zijn allen niet meer werkzaam bij de Belastingdienst. Er is niet vastgesteld dat er sprake was van persoonlijk gewin en er wordt dan ook geen aangifte gedaan.

In juli 2017 liet Wiebes weten dat er wel aangifte is gedaan naar aanleiding van een datalek bij de Belastingdienst. Hier ging het om werknemers bij de afdeling D&A die de regels voor databeveiliging niet hadden nageleefd. Begin oktober werd bekend dat het Openbaar Ministerie deze zaak heeft geseponeerd omdat er geen aanwijzingen zijn dat het datalek negatieve gevolgen heeft gehad.

Aanbevelingen overgenomen

Alle aanbevelingen uit het rapport van NautaDutilh worden overgenomen. Er is al een aantal acties in gang gezet om verbeteringen binnen de Belastingdienst te realiseren. Zo is er een nieuwe topstructuur ingevoerd waar de verantwoordelijkheden van de verschillende dienstonderdelen helderder in zijn belegd. Daarmee worden de interne checks and balances versterkt. Ook het verscherpt toezicht zorgt volgens staatssecretaris Snel voor betere checks en balances bij de aanbestedingsprocedures. Daarnaast zijn maatregelen genomen zoals het scherper toezien op mogelijke belangenverstrengeling bij inhuur.

terug