Besluit Wob-verzoek over het eID-stelsel

Bron: Rijksoverheid

Bij het ministerie van Financiën is een verzoek binnengekomen om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op mogelijke afspraken met banken in het kader van elektronische identificatie.

Wettelijk kader

Uitgangspunt van de Wob is dat – in het belang van een goede en democratische bestuursvoering – overheidsdocumenten op verzoek openbaar worden gemaakt. Dit uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich ertegen verzet of als één of meer uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn. Het verzoek moet betrekking hebben op documenten die feitelijk voorhanden zijn en niet al openbaar gemaakt zijn.

De volgende documenten hebben betrekking op het Wob-verzoek:

 1. Brief aan enkele banken met verzoek medewerking onderzoek gebruik authenticatiemiddelen
 2. Brief aan bank inzake onderzoek gebruik authenticatiemiddelen van banken
 3. Idem
 4. Agenda overleg Hergebruik Authenticatiemiddelen Banken (HAB)
 5. Verslag overleg HAB
 6. Functionele uitwerking authenticatie ten behoeve van HAB
 7. Usecase 1
 8. Usecase 3
 9. Vergelijken BSN zonder uitwisselen
 10. Opdracht juridische werkgroep HAB
 11. Kort verslag juridisch overleg HAB d.d. 23 maart 2012
 12. Rapportage HAB
 13. Memo t.b.v. DG Belastingdienst inzake structurele voorziening authenticatie
 14. Notitie Planning en documenten i.h.k.v. de rondetafel BankID
 15. Agenda met bijlagen t.b.v. bespreking met banken
 16. Actielijst Betaalvereniging — Belastingdienst t.b.v. voorbereiding ronde tafelbijeenkomst
 17. Presentatie werking eID-stelsel
 18. Notitie Inhoudelijke uitgangspunten pilot Belastingdienst met BankID1
 19. Concept Intentieverklaring tussen Banken en overheid voor samenwerking op het gebied van authenticatie bij overheidsdienstverlening
 20. Concept samenwerkingsovereenkomst
 21. Interface specifications AD-KR 1.9
 22. Interface specifications HM-AD 1.9
 23. Nota BankID Pilot kaders Belastingdienst concept met bijlagen
terug