Besluit box 3: defiscalisering van vruchtgebruik en bloot eigendom

 

Het besluit BLKB 2015-409 wijzigt het besluit over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Het betreft een goedkeuring voor de defiscalisering van vruchtgebruik en bloot eigendom. Met deze goedkeuring wordt uitvoering gegeven aan de toezegging die in oktober 2012 aan de Kamer is gedaan. Het besluit treedt in werking met ingang van 28 mei 2015 (Staatscourant 2015, nr. 13801) en werkt terug tot 1 januari 2012.

In bepaalde vruchtgebruiksituaties wordt bij de langstlevende ouder de volledige waarde van de goederen in aanmerking genomen (artikel 5.4, derde en vierde lid, van de Wet IB 2001). De bloot eigendom van het kind wordt niet tot de bezittingen in box 3 gerekend. Een voorwaarde voor deze defiscalisering is dat het vruchtgebruik juridisch moet zijn gevestigd.

Terugwerkende kracht

In de praktijk is gebleken dat de nabestaanden na het openvallen van de nalatenschap te weinig tijd hebben om het vruchtgebruik in juridisch opzicht te laten vestigen. Dit houdt in dat de defiscalisering niet vanaf de eerste peildatum voor box 3 na het openvallen van de nalatenschap van toepassing is. Als het vruchtgebruik formeel wordt gevestigd, is de defiscalisering pas vanaf dat moment van toepassing. In de praktijk leidt dit tot misverstanden. Daarom keurt de staatssecretaris van Financiën met toepassing van artikel 63 AWR(de hardheidsclausule) goed dat de defiscalisering met terugwerkende kracht geldt vanaf de eerste peildatum voor box 3 na het openvallen van de nalatenschap. Voorwaarde is dat het recht van vruchtgebruik wordt gevestigd binnen twee jaar na het overlijden van de erflater.

terug