Belastingplan 2013: woon-werkverkeer niet langer onbelast

 

Met ingang van 1 januari 2013 is de vergoeding voor woon-werkverkeer niet langer onbelast.

Er is sprake van woon-werkverkeer wanneer:

 • Wordt gereisd tussen de woning en een vastgelegde werkplek
 • Op regelmatige basis gereisd wordt tussen woning en werk en op
 • die werkplek in belangrijke mate werkzaamheden worden
 • verricht
 • en er binnen 24 uur heen en terug wordt gereisd.

Ambulante sector

Mensen met een ambulante functie, bijvoorbeeld werknemers in de thuiszorg en in de bouw, werken niet op een vaste werkplek. Om werknemers met een ambulante functie tegemoet te komen is er pas
sprake van woon-werkverkeer als langer dan één jaar naar dezelfde werkplek wordt gereisd. Als bijvoorbeeld een loodgieter langer dan een jaar werkzaam is op dezelfde bouwplaats, gelden alle reizen van de woning naar die bouwplaats als woon-werkverkeer.

 • Ingeval zelfstandigen (ondernemers) een overeenkomst aangaan voor minder dan een jaar gelden de reizen, die in dat jaar van de woning naar de in de overeenkomst vastgelegde werkplek worden gemaakt, als zakelijke reis.
 • Bij detachering van een werknemer geldt de reis naar de werkplek als zakelijke reis (en kan dus onbelast worden vergoed) voor zover de duur van de detachering aanzienlijk korter is dan de duur van de dienstbetrekking en de duur van de detachering niet langer is dan een jaar.
 • Als een ambulante werknemer, bijvoorbeeld een loodgieter, regelmatig naar het magazijn van zijn werkgever gaat om daar de voorraad in zijn bestelauto aan te vullen, is geen sprake van woon-werkverkeer. Indien de loodgieter daar echter verdergaande werkzaamheden verricht , bijvoorbeeld het voorbereiden van een klus, is er sprake van het in belangrijke mate verrichten van werkzaamheden, en dus van woon-werkverkeer.

Auto van de zaak:

Met ingang van 1 januari 2013 worden de woon-werkkilometers die met een auto van de zaak worden gemaakt, aangemerkt als privékilometers en tellen dus mee voor de vraag of er aanleiding is tot bijtelling.

 • Bij privégebruik van een auto van de zaak, vindt er een bijtelling plaats als het privégebruik meer dan 500 km per jaar is. De woon-werkverkeerkilometers die nu als zakelijke kilometers gelden, worden met ingang van 1 januari 2013 aangemerkt als privékilometers.
 • In veel gevallen zullen auto’s die nu minder dan 500 km per jaar privé rijden en dus geen bijtelling hebben, na 1 januari 2013 wel onder de bijtelling vallen.
 • De huidige vrijstelling van bijtelling voor auto’s die minder dan 500 km privé rijden zal daarmee in belang afnemen.
 • De hiervoor beschreven regels rond het woon-werkverkeer voor met name de ambulante werknemers en ondernemers zijn ook van belang voor de bijtelling. Pas als er sprake is van woon-werkverkeer is sprake van privékilometers en dus mogelijk bijtelling.

Overgangsrecht

Er is overgangsrecht vastgesteld voor gevallen waarin vóór 25 mei 2012 een contract is aangegaan of voor auto’s die vóór die datum op de balans van de ondernemer stonden en waarvoor geen bijtelling gold omdat minder dan 500 km privé werd gereden. Hiervoor geldt voor de looptijd van het contract, maar uiterlijk tot en met 31 december 2016, een verlaagd bijtellingtarief van een kwart van de normale bijtelling. Voorwaarde is dan wel dat naast de zakelijke kilometers en de woon-werkkilometers per jaar niet meer dan 500 km anderszins privé wordt gereden. Wordt die grens van 500 km overschreden, dan is alsnog de volledige bijtelling van toepassing.

Bestelauto

Voor de bestelauto van de zaak waarvoor vóór 25 mei 2012 een contract is aangegaan of die vóór die datum op de balans van de ondernemer stond en waarvoor geen bijtelling gold omdat een zogenoemde “verklaring uitsluitend zakelijk gebruik” is afgegeven, is ook overgangsrecht vastgesteld. Hiervoor geldt voor de looptijd van het contract, maar uiterlijk tot en met 31 december 2016, een verlaagd bijtellingtarief van een kwart van de normale bijtelling. Voorwaarde is dan wel dat naast de zakelijke kilometers en de woon-werkkilometers per jaar niet anderszins privé wordt gereden. Indien wel anderszins privé wordt gereden, is alsnog de volledige bijtelling van toepassing.

Download:

terug