Actieplan ambitieus ondernemerschap

Bron: Rijksoverheid

Minister Kamp van Economische Zaken heeft het actieplan Ambitieus Ondernemerschap naar de Tweede Kamer gestuurd. Het actieplan (zie bijlagen) bevat voorstellen die het startups en groeiende ondernemers makkelijker moeten maken om succesvol te ondernemen en snel door te groeien.

Gebruikelijkloonregeling

Toegang tot de fiscus is een van de onderdelen uit het actieplan. Startups lopen soms tegen de gebruikelijkloonregeling aan. Ondanks het feit dat startups nu al vaak in aanmerking komen voor een lager in aanmerking te nemen loon, is het goed om te onderzoeken of het wenselijk is de genoemde criteria te vervangen door andere criteria, aldus Kamp. Op grond van de Begrotingsafspraken 2014 wordt de marge in de gebruikelijkloonregeling met ingang van 2015 aangepast.

Kamp zegt toe dat hij samen met het ministerie van Financiën een doorrekening zal maken van een aantal varianten met andere criteria om een marktconform loon te bepalen. Hij verwacht in het najaar van 2014 de resultaten hiervan te kunnen presenteren. Verder zegt Kamp toe om ook een doorrekening te maken van drie varianten van een nieuwe fiscale durfkapitaalregeling.

Bevordering innovatie

Het kabinet heeft eerder al een aantal maatregelen genomen om innovatie te bevorderen, in overeenstemming met de voorstellen in de Agenda StartUpNL. Zo is met ingang van 2014 een verlenging van de eerste schijf van de WBSO van € 200.000 naar € 250.000 ingevoerd. Het percentage in de eerste schijf is vanaf 1 januari 2014 verlaagd van 38% naar 35%. Dit sluit aan op de uitkomst van een evaluatie dat de effectiviteit van hogere percentages beperkter is. Het percentage in de eerste schijf voor starters is gehandhaafd op 50%.

“Kamerbrief over beleid voor ambitieuze ondernemers”(PDF)

“Reactie moties en toezeggingen ambitieuze ondernemers”(PDF)

“Reactie 43 punten uit Agenda StartUpNL”(PDF)

 

terug