Waardering onderhanden werk

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Onderhanden werk

Waardering van onderhanden werk en onderhanden opdrachten is in de wet beschreven in één zin. Lid twee van het artikel zegt alleen dat het eerste lid van overeenkomstige toepassing is met betrekking tot onderhanden opdrachten. In dit dossier komen de hoofdlijnen van het waarderen van onderhanden werk en onderhanden opdrachten aan bod. Naast de IB-aspecten worden ook de btw-aspecten besproken.

Essentie van waarderen van onderhanden werk en opdrachten

Bij het waarderen van onderhanden werk en opdrachten gaat het om de vraag wanneer en hoe winstneming plaats moet vinden. Bij kortlopende opdrachten of projecten zal dit niet snel spelen (al is het wel mogelijk). De Belastingdienst definieert de term onderhanden werk als elk werk dat op balansdatum nog niet kan worden afgesloten. Voor de jaarwinstbepaling wordt winst op een (onderhanden) werk in ieder geval als gerealiseerd aangemerkt wanneer dat vereist is volgens het goed koopmansgebruik.

De huidige regelgeving (vanaf 1 januari 2007) is primair ingegeven door budgettaire beweegredenen. De winst moest méér voortschrijdend worden verantwoord dan tot 2007 volgens goed koopmansgebruik plaatsvond. Verder moesten de verschillen in waarderingssystematiek van onderhanden werk tussen de commerciële en de fiscale balans worden verkleind. Voor de fiscale winstwaardering wordt aangesloten bij de hoofdregel van de commerciële jaarverslaggeving: winstverantwoording naar rato van de voortgang van de werkzaamheden.

Regelgeving vanaf 1 januari 2007

Goed koopmansgebruik geeft een eerste voorzet hoe de winstrealisatie verantwoord moet worden. De wetgever achtte dit echter niet voldoende. De winst moest méér voortschrijdend worden verantwoord dan tot 2007 vereist was. Door deze verplichting wordt ook het constante deel van de algemene kosten in de waardering meegenomen. Ook het verschil tussen fiscaal en commercieel was groot en neemt af door de nieuwe regelgeving.

Als een project drie jaar duurt en de winst zou pas aan het eind van jaar 3 worden verantwoord, dan is er in de tussentijd geen sprake van belastingheffing. Dit acht de Belastingdienst ongewenst. Onderhanden werk en onderhanden opdrachten moeten worden gewaardeerd op het deel van de overeengekomen vergoeding dat is toe te rekenen aan het reeds verrichte onderhanden werk (percentage of completion). Hoe de waardering moet geschieden is niet voorgeschreven, wel heeft de Belastingdienst regels geformuleerd samen met enkele overkoepelende marktorganisaties. Belastingplichtigen kunnen op dat document een beroep doen. Het is bindend voor de inspecteur, maar niet voor de belastingplichtige. In het document zijn ook voorbeelden met uitwerkingen te zien.

De regels voor onderhanden werk gelden niet alleen voor grote ondernemingen en langdurige projecten, maar ook voor kleine ondernemingen en kleine projecten. Hiervoor zijn waarderingsmethoden voor bedacht zoals de Completed Contract-methode.

Btw-aspecten onderhanden werk

Bij de btw-behandeling van onderhanden werk spelen onder andere de volgende vragen een rol: Wanneer is de opdracht gereed? Wanneer is de prestatie verricht? Wanneer moet een factuur worden uitgereikt? Wanneer ontstaat de verschuldigdheid van btw? Er is géén specifiek artikel dat gaat over de btw-aspecten van onderhanden werk zoals dat het geval is bij de Wet inkomstenbelasting 2001. De algemene regels van de btw en het leerstuk van goed koopmansgebruik zijn leidend.

Bij onderhanden werk moet de winst dus voortschrijdend worden genomen. Er mag niet worden gewacht tot het werk of de opdracht is afgerond. Als een opdracht voor 25% klaar is, moet in principe voor dat deel winst worden genomen. Qua btw is een deel van de prestatie verricht en wordt er normaliter een betaling verwacht van de afnemer. Als dat deel verschuldigd is, zal voor dat deel ook btw in rekening moeten worden gebracht.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal


Gerelateerde nieuwsartikelen