Voorzieningen

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Voorzieningen

Ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden ten laste van de winst een soort reserve vormen voor toekomstige uitgaven. Het vormen van een dergelijke voorziening is niet verplicht.

Voorwaarden

Voor het vormen van een voorziening moet, op basis van goed koopmansgebruik, aan de volgende voorwaarden zijn voldaan.

Voldoende voorzienbare uitgaven
Op het moment dat de voorziening wordt gevormd moet, objectief beoordeeld, een redelijke mate van zekerheid bestaan over het doen van toekomstige uitgaven. Hierbij spelen de soort onderneming een rol maar ook cao-verplichtingen, verzekeringen, bestaande wetgeving en dergelijke.

Feiten en omstandigheden vóór de balansdatum
Er moet een verband bestaan tussen de te verwachten uitgaven en de feiten en omstandigheden die bekend zijn op de balansdatum. Er kan soms ook een voorziening worden gevormd als de uitgaven samenhangen met handelingen van voorgangers.

Mede toerekenbaar aan de periode vóór de balansdatum
Het is voldoende dat aannemelijk is dat de toekomstige bedrijfsuitgaven niet zijn toe te rekenen aan toekomstige voordelen én ook naar hun aard geen kosten zijn van toekomstige jaren. De omvang van de toekomstige uitgave moet op het moment dat de voorziening wordt gevormd echter wel redelijkerwijs kunnen worden geschat.

Er kan dus ook een voorziening worden gevormd als toekomstige uitgaven weliswaar hun oorsprong vinden in de aan de balansdatum voorafgaande periode, maar "overigens" zijn toe te rekenen aan de periode ná de balansdatum (bijvoorbeeld een loondoorbetalingsverplichting bij op non-actief gestelde werknemers).

Grootte van de voorziening

Er kan ook rekening worden gehouden met kosten die kunnen worden toegerekend aan eerdere jaren (inhaal). Het zekerheidsvereiste bepaalt vaak mede de grootte van de toegestane voorziening, de grootte kan afhankelijk zijn van veranderde omstandigheden en er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van verhaal op een verzekeringsmaatschappij of een rechtsvoorganger.

De feiten en omstandigheden die bekend zijn op de balansdatum kunnen later nader worden ingevuld om de juiste omvang van de voorziening vast te stellen.

Voorziening of winstuitstel?

De mogelijkheid om een voorziening te vormen ligt dicht tegen de mogelijkheid van uitstel van winstneming. Bij een voorziening wordt een deel van de winst gereserveerd voor te verwachten uitgaven, bij uitstel van winstneming wordt een deel van de opbrengst (voorlopig) niet als winst aangemerkt.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal