Transfer pricing

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Transfer pricing / verrekenprijzen

NB: Tegenwoordig wordt de problematiek van verrekenprijzen vaak afgestemd in het kader van Horizontaal Toezicht.

Inleiding

Als vennootschappen een gezamenlijke aandeelhouder of bestuurder hebben, is het mogelijk om een belastingvoordeel te behalen door sturing van de prijzen die onderling worden berekend. De Wet Vpb bepaalt daarom dat onzakelijke transacties worden gecorrigeerd naar zakelijke "verrekenprijzen", deze problematiek wordt ook wel transfer pricing genoemd. Het ontbreken van een bevoordelingsbedoeling is niet van belang en heeft ook geen gevolgen voor een correctie.

Uit de administratie van verbonden lichamen moet blijken hoe de verrekenprijzen tot stand zijn gekomen en met de beschikbare gegevens moet de zakelijkheid van de transactie(s) kunnen worden vastgesteld (documentatieverplichting). De staatssecretaris heeft toegezegd dat afspraken met de inspecteur kunnen worden gemaakt over de concrete informatie die moet worden bijgehouden. Wanneer niet aan de documentatieverplichting wordt voldaan, kan (in uitzonderlijke gevallen) sprake zijn van omkering en verzwaring van de bewijslast met betrekking tot het rekenen van zakelijke verrekenprijzen.

Bij het opzetten van transfer pricing-documentatie moet internationaal worden gedacht om te voorkomen dat tóch dubbele heffing voorkomt. De documentatie moet beschikbaar zijn op het moment van de transactie of – bij uitzondering – kort daarna, maar de documentatieplicht is beperkt tot gegevens waarover het lichaam kan dan wel zou moeten kunnen beschikken. Ook geldt de verplichting niet voor algemeen beschikbare informatie en is de normale bewaartermijn van zeven jaar van toepassing.

De fiscus heeft toegezegd alleen een boete op te leggen als sprake is van opzet.

Verbonden lichaam

Er is al sprake van een verbonden lichaam bij indirecte aandeelhoudersrelaties, deelneming in de leiding van een ander lichaam of het toezicht daarop. Relaties met stichtingen en buitenlandse trusts kunnen bijvoorbeeld aan het criterium voldoen.

De staatssecretaris heeft toegezegd dat belastingplichtigen desgewenst van de inspecteur zekerheid kunnen verkrijgen over de vraag of er sprake is van gelieerdheid.

Verrekenprijzenbesluit en OESO-richtlijnen

Voor de vaststelling van verrekenprijzen is het zogenoemde verrekenprijzenbesluit uitgebracht waarin wordt aangesloten bij door de OESO gepubliceerde richtlijnen voor transfer pricing. Binnen de EU houdt het zogenoemde Joint Transfer Pricing Forum (JTPF) zich bezig met de transfer pricing-problematiek en geeft bijvoorbeeld richtlijnen uit voor het overeenkomen van advance pricing agreements (zie onder).

Om te voorkomen dat één EU-lidstaat correcties aanbrengt terwijl in de andere lidstaat geen corresponderende correctie plaatsvindt, hebben de EU-lidstaten het EU-arbitrageverdrag gesloten. De fiscus die correcties aanbrengt moet de desbetreffende onderneming van tevoren inlichten en beide lidstaten zijn verplicht tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet binnen twee jaar (als de zaak aan de rechter is voorgelegd, binnen twee jaar na de uitspraak), dan moet een arbitragecommissie worden samengesteld.

Buiten de EU kan een beroep worden gedaan op artikel 25 van het OESO-Modelverdrag maar de hieruit volgende overlegprocedure bevat slechts een inspanningsverplichting.

Op 19 juli 2013 heeft de OESO het ‘Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting’ gepubliceerd, waarin vijftien actiepunten zijn opgenomen. Het actieplan van de OESO richt zich op drie pijlpunten:

  1. de gaten in het internationaal recht aanpakken;
  2. transfer pricing en verdragen aanpakken; en
  3. vergroten transparantie.  

Inmiddels is het OESO-rapport over de transferdocumentatie gepubliceerd. De OESO heeft richtlijnen gepubliceerd en invulling gegeven aan country-by-country reporting (landenrapport).

Met ingang van 1 januari 2016 zijn nieuwe gestandaardiseerde documentatieverplichtingen in de Wet Vpb opgenomen voor multinationale groepen over de verrekenprijzen die zij binnen het concern hanteren. Deze nieuwe documentatieverplichtingen zien op het opstellen – en waar nodig verstrekken – van een landenrapport, een groepsdossier en een lokaal dossier. Op 30 december 2015 is een besluit van de staatssecretaris gepubliceerd die uitvoering geeft aan de artikelen die in de wet zijn opgenomen met ingang van 1 januari 2016.

Wetgeving

Met ingang van 1 januari 2016 is in de wet opgenomen dat vennootschappen die gevestigd zijn in Nederland en deel uitmaken van een multinationale onderneming met een groepsomzet van meer dan € 750 miljoen een landenrapport (Country-by-Country Report) moeten opstellen.

Daarnaast is ook opgenomen dat vennootschappen die gevestigd zijn in Nederland en deel uitmaken van een multinationale onderneming met een groepsomzet van meer dan € 50 miljoen een zogenoemd groepsdossier (Master file) en lokaaldossier (Local file) beschikbaar moeten hebben.

Verder is ter bevordering van de automatische uitwisseling ook de Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten tussen Europese lidstaten geïmplementeerd op 5 juni 2017.

Transfer pricing-methoden

In Nederland worden vijf methoden uit de OESO-richtlijnen gehanteerd, die elkaar eventueel kunnen aanvullen om tot juiste verrekenprijzen te komen. Deze methoden worden toegelicht en vergeleken in het verrekenprijzenbesluit. Aangezien transfer pricing betrekking heeft op internationale activiteiten, moet rekening worden gehouden met verschillende nationale standpunten over het (kunnen) doorberekenen van bepaalde kosten.

Verrekenprijzen kunnen zich binnen een bandbreedte, ook wel "range" genoemd, bewegen. Een correctie zal dan alleen plaatsvinden wanneer een overeengekomen prijs buiten deze bandbreedte is gelegen. Als een transactie eigenlijk is opgebouwd uit meerdere transacties, een assortiment, hoeft niet per transactie een verrekenprijs te worden bepaald. In dat geval zal worden gekeken naar het assortiment als geheel.

Lening van een verbonden lichaam

Aftrek is uitgesloten voor (feitelijk) renteloze en laagrentende leningen van een verbonden lichaam als de geldlening geen vaste aflossingsdatum heeft of een aflossingsdatum die meer dan tien jaar ligt na het tijdstip van het aangaan hiervan. Bij een laagrentende lening moet de vergoeding in belangrijke mate (30% of meer) lager zijn dan hetgeen in het economisch verkeer door onafhankelijke partijen zou zijn overeengekomen.

Als een moeder zich garant stelt voor een lening, zal zij een zakelijke vergoeding moeten rekenen voor de garantstelling. De groepsmaatschappij kan een hierdoor behaald voordeel meestal als informeel kapitaal aanmerken.

Advance tax ruling / advance pricing agreement

Een advance pricing agreement (APA) is een afspraak vooraf over de vaststelling van een zakelijke beloning of een methode voor de vaststelling van een dergelijke beloning voor toekomstige grensoverschrijdende transacties (goederen en dienstverlening) tussen gelieerde lichamen of tussen onderdelen van eenzelfde lichaam. Een advance tax ruling (ATR) is eveneens een afspraak vooraf en geeft zekerheid over de fiscale gevolgen van een voorgenomen transactie of samenstel van transacties voor bepaalde, in het ATR-besluit genoemde, internationale onderwerpen.

Bij de aanvraag moeten bepaalde gegevens/moet bepaalde informatie worden verstrekt. Voor kleine bedrijven biedt de Belastingdienst desgewenst ondersteuning bij de aanlevering van vergelijkbare zakelijke cijfers.

Er moet worden afgezien van bezwaar en beroep en een APA en/of ATR moet worden gezien als een vaststellingsovereenkomst.

Dividendbelasting

Een verrekenprijscorrectie kan ook gevolgen hebben voor de heffing van dividendbelasting. Nederland past in principe altijd een correctie van dividendbelasting toe, maar ziet hiervan onder bepaalde voorwaarden af. Een bevoordeling van de Nederlandse groepsmaatschappij wordt als een informele kapitaalstorting gezien en het Nederlandse lichaam kan in principe de hogere zakelijke prijs aftrekken van de winst.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal


Gerelateerde nieuwsartikelen