Naheffing

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Naheffing

Als u als ondernemer of werkgever belasting die u op aangifte moet voldoen (omzetbelasting) of moet afdragen (loonheffing) geheel of gedeeltelijk niet betaalt, kan de inspecteur de te weinig geheven belasting naheffen.

Wat is naheffing?
De inspecteur is bevoegd om verschuldigde loon- of omzetbelasting die niet of niet volledig is voldaan of afgedragen alsnog te heffen. Deze naheffingsbevoegdheid geldt ook indien op verzoek ten onrechte of tot een te hoog bedrag vrijstelling of vermindering van inhouding dan wel teruggaaf van belasting is verleend.

Naheffing en navordering
Naheffing doet zich met name voor bij de loon- en omzetbelasting. Bij onder meer de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting spreken we van navordering.

Voor navordering is als regel een nieuw feit vereist (een feit dat de inspecteur niet kende en ook niet hoefde te kennen), voor naheffing niet. Omdat geen nieuw feit is vereist, bestaan er in beginsel geen beperkingen voor het opleggen van een naheffingsaanslag. Zo kan de inspecteur bijvoorbeeld na een boekenonderzoek een naheffingsaanslag opleggen wegens een onjuistheid die reeds uit de aangifte kon blijken. Ook mag de inspecteur opnieuw naheffen over een periode waarover al eerder een naheffingsaanslag is opgelegd als blijkt dat de eerdere aanslag te laag was. Hoewel voor naheffing geen nieuw feit nodig is, mag een naheffingsaanslag niet in strijd komen met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarop kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen. Zie hierna onder Algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Bedrag van de naheffingsaanslag
Hebt u wel aangifte gedaan, maar niet (tijdig) betaald, dan wordt de naheffingsaanslag doorgaans gebaseerd op de aangegeven bedragen. Hebt u geen aangifte gedaan, dan wordt de naheffingsaanslag opgelegd naar een geschat bedrag.

Daarnaast kan te weinig geheven belasting als gevolg van op verzoek ten onrechte verleende teruggaaf, vrijstelling of vermindering van ingehouden belasting worden nageheven. Volgens de oude wettekst was naheffing alleen mogelijk als het een ingevolge de belastingwet gedaan verzoek betrof. Per 1 januari 2010 is de wet gewijzigd en kan ook belasting die ambtshalve (ten onrechte) op verzoek is teruggegeven altijd worden nageheven.

Het tijdvak van de naheffingsaanslag
Per belastingmiddel kunnen in een naheffingsaanslag meerdere tijdvakken zijn begrepen. De inspecteur moet hierbij rekening houden met de belangen van de belasting- of inhoudingsplichtige. Door namelijk voor meerdere tijdvakken één naheffingsaanslag op te leggen kunnen verminderingen worden gecompenseerd met te weinig betaalde belasting, wat bijvoorbeeld van invloed kan zijn op de boetegrondslag. Feiten die buiten het tijdvak van de naheffingsaanslag zijn gelegen, kunnen niet dienen als grondslag voor de naheffingsaanslag.

Aan wie wordt de naheffingsaanslag opgelegd?
De naheffingsaanslag wordt in beginsel opgelegd aan degene die de belasting had behoren te betalen dan wel aan degene aan wie ten onrechte of tot een te hoog bedrag vrijstelling of vermindering van inhouding dan wel teruggaaf is verleend. Als het feit dat er te weinig belasting is geheven het gevolg is van het niet naleven van de toepasselijke wetgeving door een ander dan uzelf, dan wordt de naheffingsaanslag opgelegd aan die ander.

Naheffingstermijn
De naheffingsaanslag moet zijn opgelegd binnen vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of ten onrechte een vrijstelling, vermindering of teruggaaf is verleend.

Voor de vijfjaartermijn is de dagtekening van het aanslagbiljet beslissend, tenzij het aanslagbiljet na dagtekening ter post is bezorgd. Een aanslag die na de vijfjaartermijn is gepost moet dus worden vernietigd, ook al valt de dagtekening binnen de vijfjaartermijn.

Stuurt de inspecteur het aanslagbiljet eerst naar een verkeerd adres en is deze fout aan de inspecteur te wijten, dan geldt de datum van verzending naar het juiste adres als datum van terpostbezorging. Ligt deze datum buiten de vijfjaartermijn, dan moet de aanslag worden vernietigd.

De vijfjaartermijn kan langer zijn als de inspecteur een informatiebeschikking heeft afgegeven. De termijn wordt verlengd met de periode die ligt tussen de bekendmaking van de informatiebeschikking en het tijdstip waarop de informatiebeschikking onherroepelijk is geworden of is vernietigd.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Bij de beantwoording van de vraag of in een bepaald geval kan worden nageheven, spelen niet alleen de wettelijke vereisten een rol, maar ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en dan met name het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen in bepaalde gevallen aan het opleggen van een naheffingsaanslag in de weg staan, ook al is aan de wettelijke vereisten voor naheffing voldaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij u sprake is van door de Belastingdienst opgewekt vertrouwen.

Aandachtspunten loonheffing

Verhaal op werknemer
Als er wordt nageheven omdat er te weinig loonheffing is ingehouden op het loon van de werknemer, dan mag u als werkgever de nageheven loonbelasting, premie volksverzekeringen en de werknemersbijdrage Zorgverzekeringswet op de werknemer verhalen.

Verrekenen loonheffing/inkomstenbelasting
De werknemer kan de van de werkgever nageheven loonheffing verrekenen met zijn aanslag inkomstenbelasting, ongeacht of de naheffing op de werknemer is verhaald. Dit kan echter niet als er sprake is van een eindheffing.

Verzuim werknemer
Is er te weinig loonheffing ingehouden en afgedragen als gevolg van een verzuim of fout van de werknemer, dan wordt nageheven van de werknemer in plaats van de werkgever. Als de inhoudingsplichtige wist of had moeten weten dat de door de werknemer verstrekte gegevens onjuist waren, mag de naheffingsaanslag toch aan de inhoudingsplichtige worden opgelegd.

Eindheffing
In bepaalde gevallen komt de verschuldigde loonheffing als eindheffing ten laste van de werkgever. Als er sprake is van eindheffing mag de werknemer de naheffing niet verrekenen met de inkomstenbelasting.

Geen naheffing
De loonbelasting fungeert als voorheffing voor de inkomstenbelasting. Hierdoor kan naheffing tot gevolg hebben dat dezelfde inkomsten dubbel worden belast. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de inkomsten waarop de niet of te weinig afgedragen loonheffing betrekking heeft al in aanmerking zijn genomen voor de inkomstenbelasting. Wanneer is te voorzien dat de inkomsten nog in de inkomstenbelasting zullen worden betrokken, kan de Belastingdienst besluiten om niet na te heffen. De Belastingdienst zal in beginsel wel naheffen als de te weinig ingehouden loonheffing betrekking heeft op het lopende jaar, als bij de inkomstenbelasting invorderingsproblemen vallen te verwachten of als moet worden aangenomen dat de inhouding opzettelijk achterwege is gelaten.

Pseudo-eindheffing
Voor excessieve vertrekvergoedingen, backservice en hoge lonen geldt de systematiek van de zogenoemde pseudo-eindheffing.

Aandachtspunten omzetbelasting

Fiscaal vertegenwoordiger
Als een buitenlandse ondernemer gebruikmaakt van een ‘fiscaal vertegenwoordiger’, die voor hem aangifte doet, zal de naheffingsaanslag worden opgelegd aan de buitenlandse ondernemer. De vertegenwoordiger is wel (mede-)aansprakelijk.

Balansschulden
De aan het einde van het boekjaar nog te betalen omzetbelasting komt als schuld voor op de balans. U dient hiervan een suppletieaangifte te doen. Wanneer u niet kunt of niet wilt betalen, blijft zo’n schuld soms enkele jaren staan. Naheffing van die schuld blijft mogelijk zolang nog geen vijf jaar zijn verstreken sinds het jaar waarin de schuld ontstond.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal