Margeregeling in de omzetbelasting

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Margeregeling in de omzetbelasting

De margeregeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiek houdt in dat u als handelaar bij de levering van die goederen slechts omzetbelasting verschuldigd bent over het verschil tussen zijn verkoopprijs en de inkoopprijs (uw winstmarge). De regeling kan alleen worden toegepast op de levering van gebruikte goederen enz. die u als handelaar heeft gekocht zonder dat u over die inkoop omzetbelasting kon aftrekken. Dit betreft voornamelijk inkopen van particulieren en ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten.

In dit document bespreken we de volgende onderwerpen:

1. De margeregeling in het kort
2. Voorwaarden
3. Voor wie geldt de regeling
4. Goederen waarop de margeregeling van toepassing is
5. Globalisatie
6. Buitenland
7. Bijzondere gevallen

1. De margeregeling in het kort

Bij de handel in gebruikte goederen, kunst, antiek en verzamelvoorwerpen kan de margeregeling van artikel 28b Wet OB worden toegepast. De BTW wordt dan (in principe per goed) berekend over de winstmarge: het verschil tussen in- en verkoopprijs exclusief omzetbelasting. Een kringloopwinkel moet dus BTW afdragen over de gehele verkoopprijs (ervan uitgaande dat ze niets betalen voor de goederen die ze krijgen van personen of instellingen).

2. Voorwaarden

– U moet als wederverkoper worden aangemerkt (of u incidenteel iets verkoopt of regelmatig maakt niet uit).
– Het moet gaan om gebruikte goederen, kunst, antiek, verzamelvoorwerpen.
– U hebt de goederen gekocht van een particulier of een vrijgesteld presterende ondernemer die de BTW zelf niet kon aftrekken.
– Voor inkopen vanaf € 500 moet u een inkoopverklaring gebruiken en een kopie hiervan bewaren.
– U moet een afzonderlijke administratie bijhouden voor de in- en verkopen en de invoer van margegoederen.
– Op de factuur vermeldt u "geen BTW", zodat toepassing van de margeregeling blijkt.
– Op de factuur vermeldt u “bijzondere regeling – gebruikte goederen”, “bijzondere regeling – kunstvoorwerpen” of “bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten”.

3. Voor wie geldt de regeling?

De margeregeling geldt alleen voor goederen die worden geleverd door wederverkopers. Een wederverkoper (handelaar) is volgens de Belastingdienst een ondernemer van wie de activiteiten geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verkopen van gebruikte goederen, kunst- en verzamelvoorwerpen en antiek die hij van anderen heeft gekocht. Als u zowel nieuwe als gebruikte goederen levert, wordt u voor de levering van de gebruikte goederen als handelaar aangemerkt ook al zou de omzet van de gebruikte goederen enz. slechts enkele procenten van de totale omzet bedragen.

4. Goederen waarop de margeregeling van toepassing is

Gebruikte goederen
Gebruikte goederen zijn alle roerende lichamelijke zaken die, in de staat waarin zij verkeren of na herstel daarvan, opnieuw kunnen worden gebruikt. De fysieke toestand van een gebruikt goed, hoe oud en versleten ook, is voor de toepassing van de margeregeling niet van belang, mits die goederen – eventueel na herstelling – nog kunnen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming waarvoor ze zijn vervaardigd. Goederen die zo versleten zijn dat ze alleen nog kunnen dienen als grondstof, hulpstof of halffabricaat voor de vervaardiging van andere goederen, kunnen voor de toepassing van de margeregeling niet als gebruikt goed worden aangemerkt. Een roerende zaak die vóór de levering door de handelaar in bezit is geweest van een niet-aftrekgerechtigde (bijvoorbeeld een particulier), maar door deze in het geheel niet is gebruikt, is voor de toepassing van de margeregeling toch te beschouwen als een gebruikt goed.

Edele metalen en edelstenen
Onbewerkte edele metalen en onbewerkte edelstenen worden nooit als gebruikte goederen aangemerkt. Bewerkte edelstenen, bewerkte edele metalen en sieraden kunnen echter wel als gebruikte goederen worden beschouwd en met toepassing van de margeregeling worden geleverd. Voor levering van zogenoemde groeibriljanten geldt een bijzondere regeling.

Kunst- en verzamelvoorwerpen en antiek
De margeregeling geldt ook voor de levering van kunst- en verzamelvoorwerpen en antiek. Gouden munten die als beleggingsgoud worden aangemerkt zijn van de margeregeling uitgezonderd.

Bijzondere regelingen zijn getroffen voor:
– levering van postzegels, munten en bankbiljetten;
– verhuur door instellingen voor kunstuitleen.

Gebruikte bedrijfsmiddelen
De margeregeling geldt ook voor de levering van gebruikte bedrijfsmiddelen.

Overdracht of overgang onderneming
Bij de overdracht van een (gedeelte van een) onderneming treedt de koper voor de BTW-heffing in de plaats van de verkoper. Als tot de overgedragen onderneming ook margegoederen behoren, houdt het ‘in de plaats treden’ in dat de koper deze goederen ook kan verkopen met toepassing van de margeregeling. Voor de ondernemer die de onderneming voortzet geldt dan als inkoopprijs de inkoopprijs die de verkoper heeft voldaan. Hetzelfde geldt voor de handelaar die zijn onderneming of een deel daarvan inbrengt in een vennootschap.

Fiscale eenheid
Bij de vorming en toetreding tot een fiscale eenheid treedt de fiscale eenheid voor de heffing van de omzetbelasting in de plaats van de deelnemers. De fiscale eenheid kan als handelaar de margegoederen van de deelnemers verkopen met toepassing van de margeregeling.

5. Globalisatie

Bij toepassing van de margeregeling is het uitgangspunt dat de winstmarge per individueel goed wordt vastgesteld. Dit kan problemen opleveren bij tweedehands kleding, postzegels, partijgoederen enz. Ook is er het probleem dat bij verkoop met verlies geen omzetbelasting wordt teruggegeven. Om deze problemen – gedeeltelijk – op te lossen, mogen handelaren voor bepaalde aangewezen goederen de marge per tijdvak van aangifte vaststellen. Dit wordt globalisatie genoemd. Vraag uw adviseur of de globalisatieregeling voor u van toepassing is.

6. Buitenland

Ook een buitenlandse handelaar die in Nederland gebruikte goederen enz. levert, kan de margeregeling toepassen. De BTW kan niet worden verlegd en de handelaar moet (zelf) de BTW afdragen. Als hij echter afziet van toepassing van de margeregeling, wordt de heffing van de verschuldigde omzetbelasting in bepaalde gevallen wel verlegd naar de afnemer.

Bij de invoer van gebruikte goederen enz. uit landen buiten de EU en uitvoer daarvan naar die landen, geldt de margeregeling niet dan wel hoeft deze niet te worden toegepast. Voor leveringen naar EU-lidstaten en aankopen in EU-lidstaten geldt in de meeste gevallen de margeregeling en is geen sprake van een intracommunautaire transactie.

7. Bijzondere gevallen

Voor een aantal situaties zijn in verband met de margeregeling speciale goedkeuringen en dergelijke getroffen:

– leveringen door autodemontagebedrijven onder de globalisatieregeling;
– de inkoop van bedrijfsmiddelen van een agrariër die de landbouwregeling van artikel 27 Wet OB toepast
(Let op! De landbouwregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft);
– groeibriljanten;
– postzegels, munten en bankbiljetten;
– door de leverancier teruggenomen goederen;
– de verkoop van teruggevonden goederen door een verzekeringsmaatschappij;
– executoriale veilingverkopen;
– verkopen door ticketbureaus;
– reisbureaus die zelf reizen organiseren.

Raadpleeg voor gedetailleerd advies uw adviseur.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal


Gerelateerde nieuwsartikelen