Kapitaalstortingen en onttrekkingen

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Kapitaalstortingen en onttrekkingen – cliëntendossier

Kapitaalstortingen en onttrekkingen en winst

Bij de winstbepaling door middel van de vermogensvergelijking wordt het vermogen gecorrigeerd met de invloed van stortingen en onttrekkingen. Stortingen en onttrekkingen maken geen onderdeel uit van de winst.

In de resultatenrekening worden stortingen en onttrekkingen gecorrigeerd als niet belaste en niet aftrekbare bedragen.

Vormen van kapitaalstortingen en onttrekkingen

Privéstortingen of kapitaalstortingen kunnen plaatsvinden in geld of in goederen. Er kan ook sprake zijn van een storting door een derde, bijvoorbeeld als een schuld uitsluitend wordt kwijtgescholden uit persoonlijke motieven of de derde door een andersoortige transactie om niet zakelijke redenen een te lage prijs bedingt. Als de onzakelijke transactie is aangegaan met een ondernemer moet de ondernemer die wordt bevoordeeld een kapitaalstorting boeken ter grootte van de bevoordeling. De bevoordelende ondernemer boekt dit verschil als onttrekking.

Kapitaalstortingen

Zakelijke uitgaven die in de uitoefening van de onderneming worden gedaan zijn ondernemingskosten. Indien die uitgaven vanaf een privérekening worden gedaan, is sprake van een storting.

Goederen of geld die bij aanvang van de onderneming en later worden ingebracht vormen geen winst nu deze niet in de uitoefening van de onderneming zijn verkregen. Ook bij privébetalingen van een zakelijke uitgave is sprake van een storting.

Onttrekkingen

Indien de ondernemer voor privédoeleinden geld of goederen aan zijn ondernemingsvermogen onttrekt is sprake van een onttrekking. Zo is bijvoorbeeld bij de privé-opname uit de kas of zakelijke bankrekening, of het privégebruik van de auto of de woning van de zaak sprake van een onttrekking.

Ondernemingskosten die door de ondernemer worden gemaakt maar (deels) zijn gemaakt ter bevrediging van persoonlijke behoeften van de ondernemer of aandeelhouder zijn in deels aan te merken als onttrekking en dus niet aftrekbaar.

Verkapte onttrekkingen

Hoewel er geen aparte voorschriften bestaan wordt de onttrekking als uitgangspunt gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer.

Bij een onttrekking kan soms op het eerste gezicht sprake zijn van ondernemingskosten. Wanneer een ondernemer echter zakelijk gezien een te hoge vergoeding betaalt aan een persoon (vanwege de familierelatie: bijvoorbeeld een zoon) of aan (een familierelatie van) de aandeelhouder kan sprake zijn van een verkapte onttrekking of verkapt dividend.

Bijtellingen

Bij privégebruik van een bedrijfsgoed, zoals een auto of woning van de zaak is ook sprake van een onttrekking. In een dergelijk geval zal er dus een bijtelling in aanmerking moeten worden genomen.

Vennootschapsbelasting

Het voorgaande met betrekking tot kapitaalstortingen en onttrekkingen kan zich op een vergelijkbare wijze voordoen in de vennootschapsbelasting. Zo zal de aandeelhouder die vanwege de aandeelhoudersrelatie (buiten de bedrijfsuitoefening) een voordeel doet toekomen aan de vennootschap sprake zijn van een kapitaalstorting. Bij de vennootschap die vanwege de aandeelhoudersrelatie (buiten de bedrijfsuitoefening) een voordeel doet toekomen aan de aandeelhouder zal dan sprake zijn van een (verkapt) dividend.

Uitgaven en transacties die zich tussen een aandeelhouder en vennootschap voordoen en zakelijk zijn en die niet (alleen) vanwege de aandeelhoudersrelatie zijn gedaan vallen buiten het begrip kapitaalstortingen en onttrekkingen.

Winstbepaling

Kapitaalstortingen en onttrekkingen zijn geen onderdeel van de winst en moeten bij de bepaling van de winst (in de aangifte) uit de winst worden geëlimineerd. Dit is van belang om tot de juiste verschuldigde belasting te kunnen komen.

Fiscaal kapitaal

Kapitaal (eigen vermogen) moet worden onderscheiden van vreemd vermogen. Fiscaal is de vergoeding op kapitaal in beginsel niet aftrekbaar en de vergoeding op vreemd vermogen in beginsel wel.

Verder wordt er fiscaal onderscheid gemaakt tussen formeel en informeel kapitaal. Tot het formeel kapitaal wordt gerekend het nominaal op aandelen gestorte kapitaal en eventueel gestorte agio. Indien gestort wordt zonder dat uitgifte van kapitaal plaatsvindt is sprake van informeel kapitaal.

Uitdelingen en terugbetaling en alle andere uitkeringen van kapitaal aan de eigen vermogen verschaffers (aandeelhouders) zijn in beginsel als onttrekking niet aftrekbaar.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal


Gerelateerde nieuwsartikelen