Gemengde prestaties in de BTW

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Gemengde prestaties in de BTW

Binnen de btw wordt een onderscheid gemaakt tussen leveringen en diensten. Voor beide gelden specifieke (fictie)bepalingen zoals de plaats van dienst en de plaats van levering. Bij een combinatie van leveringen en diensten geldt een aantal aandachtspunten.

Hoofdprestatie en ondergeschikte prestaties

Vaak kan bij een combinatie van leveringen en diensten één prestatie worden aangewezen die als de belangrijkste wordt gezien. Als sprake is van een dergelijke hoofdprestatie, dan kunnen de andere prestaties hieraan worden toegerekend en gelden voor het geheel dezelfde regels en tariefsbepalingen (bijvoorbeeld een vrijstelling). De Belastingdienst toetst dergelijke situaties natuurlijk nauwlettend.

Verder belang toerekening aan hoofdprestatie
Ook het onderscheid tussen leveringen en diensten is van belang aangezien:

  • veel vrijstellingen alleen voor diensten gelden;
  • er alleen een fictiebepaling bestaat voor "zelfgemaakte" goederen die voor bedrijfsdoeleinden worden bestemd en niet voor vergelijkbare diensten;
  • werkzaamheden aan onroerende zaken andere btw-gevolgen hebben als sprake is van een levering;
  • de forfaitaire splitsingsregels (bij toepassing van het kasstelsel) alleen gelden voor leveringen en (op grond van een goedkeuring) de verstrekking van spijzen en dranken.

Splitsing

Als een gemengde prestatie niet als één hoofdprestatie met bijkomende prestaties kan worden aangemerkt maar er wel één vergoeding in rekening wordt gebracht, moet de vergoeding worden gesplitst. Er moet in beginsel worden aangesloten bij de vergoeding die voor elke afzonderlijke prestatie is overeengekomen en de vergoeding kan niet naar believen worden toegerekend aan bijvoorbeeld een prestatie die belast is tegen het verlaagde btw-tarief of is vrijgesteld van btw-heffing. De overeengekomen vergoedingen moeten natuurlijk wel reëel zijn.

Zoals al in de inleiding werd genoemd, gelden voor leveringen en diensten verschillende regelingen om te bepalen waar de prestatie wordt geacht plaats te vinden. Bij verplichte uitsplitsing van een aan een buitenlandse afnemer verrichte prestatie is het dus mogelijk dat de levering in Nederland plaatsvindt terwijl de dienst geacht wordt in het buitenland te zijn verricht.

Voor een tariefsplitsing van een gemengde prestatie tegen één vergoeding bestaan vier mogelijkheden, waarbij toerekening op basis van de gangbare prijzen de hoofdregel is.

Als u geen splitsing kunt of wilt aanbrengen, moet de totale vergoeding worden belast tegen het hoogste van toepassing zijnde btw-tarief.

Facturatie

Voor vrijgestelde prestaties hoeft u in beginsel geen facturen uit te reiken. Als u echter zowel vrijgestelde als belaste leveringen en/of diensten verricht, moet er wel een factuur worden uitgereikt voor de belaste prestaties. U kunt ervoor kiezen op één factuur zowel de vrijgestelde als belaste prestaties te vermelden, maar dan moet u bijvoorbeeld ook de vergoeding voor de vrijgestelde prestatie vermelden.

Te veel gefactureerde omzetbelasting
Ook ten onrechte of te veel gefactureerde btw is op grond van een fictie verschuldigd en moet op aangifte worden voldaan. Deze verplichting geldt echter niet als het gaat om prestaties die buiten het systeem van de btw vallen. De ten onrechte gefactureerde belasting moet ook als de kleineondernemersregeling van toepassing is, geheel worden afgedragen. Belasting die uitsluitend is verschuldigd op grond van de fictie kan niet tot aftrek leiden bij de ontvanger van de factuur. De Belastingdienst heeft wel beleid ontwikkeld voor dergelijke gevallen en EU-lidstaten zijn verplicht een oplossing te bieden voor bepaalde gevallen.

Correctiefactuur

Ten onrechte gefactureerde btw kan worden herzien als de opsteller van de factuur het gevaar voor verlies van belastinginkomsten tijdig en volledig heeft uitgeschakeld. De Belastingdienst kan niet altijd eisen dat u een creditfactuur uitreikt aan de afnemer. Een verzoek om herziening van ten onrechte of te veel gefactureerde btw is niet aan een termijn gebonden als die btw niet op aangifte is voldaan.

Herziening kan lastig worden als de ondernemer ten onrechte geen rekening heeft gehouden met een vrijstelling en in verband daarmee de door hem eerder afgetrokken voorbelasting moet worden gecorrigeerd. Meestal is overleg met de Belastingdienst aan te raden omdat de specifieke omstandigheden van het geval moeten worden meegenomen voor het vinden van een oplossing.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal


Gerelateerde nieuwsartikelen