Fiscale beleggingsinstelling

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Fiscale beleggingsinstelling

De vennootschapsbelasting heeft een bijzondere regeling voor NV’s, BV’s of fondsen voor gemene rekening die zich voornamelijk bezighouden met het beleggen van vermogen, namelijk het regime voor fiscale beleggingsinstellingen (fbi). Het doel en de feitelijke werkzaamheden van een fbi bestaan uit het beleggen van vermogen. Het doel van de fiscale faciliteit voor de fbi is om particuliere beleggers die beleggen via een dergelijke instelling, zo veel mogelijk gelijk te behandelen als beleggers die rechtstreeks beleggen. Dit kan bereikt worden door geen vennootschapsbelasting te heffen op het niveau van de fbi. De beleggingsresultaten worden uiteindelijk alleen belast bij de aandeelhouders doordat de fbi in principe alle beleggingsresultaten (ook dividend) die niet in de herbeleggingsreserve zijn opgenomen, binnen acht maanden na afloop van het boekjaar moet uitkeren aan de aandeelhouders. De fbi moet dus ieder jaar haar winst aan de aandeelhouders uitkeren.

Voorwaarden

Een vennootschap moet aan een aantal voorwaarden voldoen om als een fbi aangemerkt te worden. De behaalde winst moet binnen acht maanden na het einde van het boekjaar aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Daarnaast moeten het doel en feitelijke werkzaamheden van de BV uitsluitend bestaan uit het beleggen van vermogen. De fbi mag dus geen onderneming drijven. Een fbi is dus verplicht haar winst uit te delen, maar kan ook een herbeleggingsreserve vormen. Deze reserve kent echter wel een plafond. Met de ‘toelaatbare reserves’ wordt geen negatieve algemene reserve bedoeld.

Naast de bovengenoemde eisen bestaat er ook een financieringsgrenzen voor een fbi. De beleggingen mogen maximaal met 20% vreemd vermogen zijn gefinancierd. Voor het beleggen in onroerende goederen geldt een maximum van 60%. Daarnaast gelden er ook voorwaarden voor de aandeelhouders.

Als de fbi aan de voorwaarden in de wet voldoet, dan bedraagt de belasting 0% van het belastbare bedrag. Hiervoor hoeft, anders dan bij een vbi (vrijgestelde beleggingsinstelling) geen verzoek te worden ingediend bij de Belastingdienst en wordt er ook geen beschikking afgegeven. Wel moet bijvoorbeeld in de aangifte vennootschapsbelasting worden aangegeven dat de vennootschap of het fonds als een fbi wil worden aangemerkt. Een fbi moet dus wel Vpb-aangifte doen, anders dan de vbi.

Over een dividenduitkering van de fbi moet wel dividendbelasting worden ingehouden. Dit is anders bij een vbi waar geen dividendbelasting hoeft te worden ingehouden als er dividend wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De afdrachtvermindering dividendbelasting wordt bij fbi’s beperkt voor zover de aandeelhouder een teruggaaf kan claimen op grond van een belastingverdrag of de Wet op de dividendbelasting.

Bij aandeelhouders die aan de heffing van inkomstenbelasting onderworpen zijn, behoren de aandelen tot de grondslag voor de vermogensrendementsheffing van box 3.

Verschil tussen een fbi en een vbi

Een vbi komt alleen voor in de vorm van een NV of een fonds voor gemene rekening. De vbi belegt collectief en is subjectief vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit is anders dan het 0%-tarief van de fbi. Bovendien hoeft een vbi dus geen dividendbelasting in te houden over haar dividenduitkeringen. Dat betekent echter ook dat de vbi geen recht heeft op een teruggaaf van dividendbelasting op door haar ontvangen dividenden.

Aan de vbi en de fbi zijn verschillende voorwaarden verbonden. Enkele belangrijke verschillen zijn:

  • De fiscale beleggingsinstelling moet haar winst jaarlijks uitkeren aan de aandeelhouders, de vrijgestelde beleggingsinstelling kent deze verplichting niet.
  • De vrijgestelde beleggingsinstelling is niet aangifteplichtig voor de vennootschapsbelasting. De fiscale beleggingsinstelling moet wel aangifte doen, maar betaalt een tarief van 0%.
  • De vrijgestelde beleggingsinstelling heeft geen recht op de verrekening van Nederlandse of buitenlandse bronbelasting, de fiscale beleggingsinstelling wel.
  • Als een vrijgestelde beleggingsinstelling dividend uitkeert aan haar deelnemers, valt dit dividend niet onder de dividendbelasting. Over een dividenduitkering van de fiscale beleggingsinstelling moet wel dividendbelasting worden ingehouden.
  • De vrijgestelde beleggingsinstelling kent geen aandeelhoudersvereisten. De fiscale beleggingsinstelling kent wel specifieke aandeelhoudersvereisten.

Verliesverrekening

Een fbi heeft niet de mogelijkheid om de verliezen te verrekenen met winsten uit een periode waarin men niet als een beleggingsinstelling werd aangemerkt. Ook kunnen verliezen uit de periode waarin men geen beleggingsinstelling was, niet verrekend worden met winsten uit de periode waarin men wel als een beleggingsinstelling wordt aangemerkt.

Bijkomstige activiteiten (andere activiteiten)

Uit het bovenstaande blijkt dat een fbi dus geen onderneming mag drijven. Dit levert in de praktijk vaak discussies op met de fiscus als de fbi (bijvoorbeeld een vastgoedbeleggingsinstelling) aan de huurders extra diensten aanbiedt. Hierbij kan gedacht worden aan schoonmaak, catering en receptie. Hierbij loopt de fbi een risico aangezien de grens met bedrijfsmatige exploitatie dan wordt overschreden. In dat geval is sprake van het drijven van een onderneming. Deze beperking wordt in de praktijk echter als onwenselijk bestempeld aangezien de vraag naar dergelijke diensten is toegenomen. Daarom is het met ingang van 2014 toegestaan om dergelijke bijkomstige werkzaamheden te verrichten, die een rechtstreeks verband houden met het beleggen in vastgoed. Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. De bijkomstige werkzaamheden moeten in een belaste dochtervennootschap worden ondergebracht.
2. De waarde van de aandelen in de dochtermaatschappij mag niet meer zijn dan 15% van het eigen vermogen van de fbi.
3. De omzet uit de bijkomstige werkzaamheden mag niet meer zijn dan 25% van de omzet uit beleggingen in het desbetreffende vastgoed.
4. De bezittingen van de dochtervennootschap moeten uitsluitend met eigen vermogen zijn gefinancierd.

De eisen die aan beleggingen in vastgoed door een fbi werden gesteld, zijn dus versoepeld. Er was namelijk sprake van een concurrentie-achterstand aangezien buitenlandse beleggingsinstellingen niet te maken hadden met de strenge voorwaarden waar de Nederlandse beleggingsinstellingen wel mee te maken hadden. Door middel van bovenstaande voorwaarden wordt dit nu enigszins hersteld.

Vervallen van status

Als aan een van de voorwaarden van een fbi niet wordt voldaan, kan de status als fbi vervallen. Dit betekent dat er dan dient te worden afgerekend voor de vennootschapsbelasting. Het resultaat van dat jaar zal dan gewoon belast worden tegen het reguliere vennootschapsbelastingtarief. De vennootschap is dan een gewone beleggingsvennootschap.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal


Gerelateerde nieuwsartikelen