Btw-teruggaaf uit EU-landen

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Btw-teruggaaf uit EU-landen

Als een in Nederland gevestigde ondernemer in andere EU-landen goederen koopt en naar Nederland vervoert, is er geen buitenlandse maar Nederlandse btw verschuldigd. Er valt dan geen btw terug te vragen uit het buitenland. Er zijn situaties denkbaar waarbij wél btw wordt betaald in een ander EU-land. Dit is bijvoorbeeld het geval als er betaald is voor brandstof of hotelovernachtingen.

Er zijn tal van bedrijven die de door een ondernemer in het buitenland betaalde btw voor hem/haar kunnen terugvragen. Het zelf terugvragen van de btw kan via de website van de Belastingdienst of via het Nextens BTW Refund Programma.

Er zijn tal van bedrijven die de door een ondernemer in het buitenland betaalde btw voor hem/haar kunnen terugvragen. De ondernemer levert de facturen aan en het bedrijf gaat ermee aan de slag. Deze bedrijven pretenderen dat het heel lastig is om btw terug te vragen en werken vaak op commissiebasis waarbij tarieven van 25 tot 50% worden gehanteerd. Als een ondernemer recht heeft op een teruggave van € 10.000 aan btw, dan kan het zomaar zijn dat een bedrag tussen de € 2.500 en € 5.000 afgedragen moet worden aan deze bedrijven. Dat is natuurlijk zonde. Het zelf terugvragen van de btw kan via de website van de Belastingdienst of via het Nextens BTW Refund Programma.

Basisvoorwaarden
De ondernemer die in Nederland geen handelingen verricht die recht op aftrek van voorbelasting geven, kan ook geen teruggaaf krijgen van omzetbelasting in een ander EU-land. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemers die alleen vrijgestelde prestaties verrichten of die onder de landbouwregeling vallen (de landbouwregeling is per 1 januari 2018 komen te vervallen). Om de btw terug te kunnen vragen in een ander EU-land moet de ondernemer aan een aantal voorwaarden voldoen. De onderneming van de aanvragende ondernemer moet in Nederland gevestigd zijn want als de onderneming in het land is gevestigd waar de btw is betaald en teruggevraagd gaat worden, dan moet de onderneming in het desbetreffende land aangifte doen en kan dit niet in Nederland. Verder moet de ondernemer geen goederenleveringen of diensten hebben verricht in de lidstaat van teruggaaf. Hierop zijn wel uitzonderingen. Voor de rest moet de ondernemer natuurlijk in het desbetreffende EU-land btw betaald hebben over goederen, diensten of invoer en de gekochte goederen en diensten moet de ondernemer hebben gekocht voor bedrijfsactiviteiten die belast zijn met btw.

Deels belaste prestaties
De ondernemer die in Nederland geen handelingen verricht die recht op aftrek van voorbelasting geven, kan ook geen teruggaaf krijgen van omzetbelasting in een ander EU-land. Hoe zit het met gedeeltelijk belaste prestaties? Als de in Nederland gevestigde ondernemer zowel handelingen verricht die in Nederland recht op aftrek van voorbelasting geven (belaste handelingen) als handelingen die daar geen recht op aftrek van voorbelasting geven (bijvoorbeeld vrijgestelde en niet-economische handelingen), dan krijgt deze ondernemer ook in Nederland slechts gedeeltelijk teruggaaf van btw betaald in andere EU-landen.

Let op! Buitenlandse btw terugvragen is dus niet mogelijk als een ondernemer:

– geen ondernemer is voor de btw;
– uitsluitend niet-aftrekgerechtigde leveringen en/of diensten verricht;
– ontheffing heeft van administratieve verplichtingen;
– onder de landbouwregeling valt (de landbouwregeling is per 1 januari 2018 komen te vervallen).

Verzoek om teruggaaf
Hieronder wordt uitgelegd hoe een verzoek om teruggaaf gedaan kan worden. De btw die in het buitenland is betaald moet in principe ook in dat land teruggevraagd worden. Als een ondernemer in tien verschillende landen steeds een beetje btw heeft betaald, is het een grote moeite om in al die landen los btw-aangifte te doen. Gelukkig kan het simpeler: de mogelijkheid bestaat om deze btw-aangiftes via de Nederlandse Belastingdienst te doen.

Verzoek zelf indienen of door een intermediair laten doen?
De btw-teruggaaf kan in principe zelf worden gedaan door de ondernemer. Hiervoor moet de ondernemer inloggegevens aanvragen bij de Belastingdienst, maar dit kan alleen als wordt voldaan aan de voorwaarden voor het terugvragen van btw uit het buitenland. Als een ondernemer niet aan alle voorwaarden voldoet, verschijnt de melding dat hij geen inloggegevens kan aanvragen. De voorwaarden die de Belastingdienst daarbij noemt zijn:

– U wilt btw terugvragen uit een ander EU-land voor uw eigen onderneming.
– Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
– U koopt goederen in of neemt diensten af in een ander EU-land.
– U moet in een ander EU-land btw betalen over goederen, diensten of invoer.
– In het EU-land waar u btw terugvraagt, moet u geen aangifte omzetbelasting doen.
– U gebruikt de door u gekochte goederen en diensten geheel of gedeeltelijk voor bedrijfsactiviteiten die met btw belast zijn.
– U valt niet onder de landbouwregeling (de landbouwregeling is per 1 januari 2018 komen te vervallen) of de kleineondernemersregeling.

Behandeling van het verzoek om teruggaaf in Nederland
Zodra een verzoek om teruggaaf is ingediend bij de (Nederlandse) inspecteur, stuurt deze elektronisch een ontvangstbevestiging. De inspecteur zendt verzoeken die compleet zijn en als ingediend kunnen worden beschouwd binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst door naar elk betrokken EU-land van teruggaaf. Het verzoek stuurt hij niet door als de aanvrager in Nederland gedurende het teruggaaftijdvak:

a. niet aan belasting is onderworpen;
b. slechts goederenleveringen of diensten verricht die uit hoofde van artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting zijn vrijgesteld;
c. valt onder de regeling voor kleine ondernemers en daarbij is ontheven van de administratieve verplichtingen;
d. valt onder de landbouwregeling (de landbouwregeling is per 1 januari 2018 komen te vervallen).

Van de beslissing om een verzoek om teruggaaf niet door te zenden krijgt de aanvrager elektronisch bericht. Tegen deze beslissing (een beschikking) kan bezwaar worden gemaakt.

Behandeling van het verzoek om teruggaaf in het buitenland
Verzoeken om teruggaaf die de inspecteur heeft doorgestuurd, worden verder behandeld door het EU-land van teruggaaf. Dat land stuurt de aanvrager een ontvangstbevestiging van het verzoek. Daarin staat de datum waarop het verzoek is ontvangen. De autoriteiten van dat land moeten binnen vier maanden na ontvangst van het verzoek om teruggaaf een beslissing nemen. Alleen als het EU-land van teruggaaf binnen deze termijn van vier maanden aan de verzoeker om aanvullende gegevens heeft gevraagd, geldt een ruimere termijn van ten hoogste acht maanden.

Bij beschikking wordt meegedeeld of het verzoek wordt ingewilligd of afgewezen. Tegen een afwijzende beschikking kan worden gereclameerd volgens het recht van het EU-land van teruggaaf. Als het teruggaafverzoek wordt ingewilligd, moet het EU-land van teruggaaf het goedgekeurde teruggaafbedrag betalen binnen tien werkdagen na afloop van de hiervóór genoemde beslistermijn. Bij te late betaling is het EU-land van teruggaaf rente verschuldigd. Voor alle EU-landen gelden voor de behandeling van teruggaafverzoeken, de behandeltermijnen en de uitbetaling in grote lijnen dezelfde regels.

Stappenplan
Stap 1. Bepalen of teruggaaf van in een ander EU-land betaalde inkoop-btw mogelijk is.
Stap 2. Keuze maken voor methode van terugvragen van inkoop-btw: zelf doen via Nextens BTW Refund Programma of portalsite van de Belastingdienst of over laten aan intermediaire organisaties die btw terugvragen.
Stap 3. Aanvragen inloggegevens voor doen verzoek om teruggaaf btw uit EU-landen.
Stap 4. Invullen digitaal verzoek om teruggaaf van inkoop-btw.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal


Gerelateerde nieuwsartikelen