Bezwaarschriftprocedure

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Bezwaarschriftprocedure

Bij onenigheid met de Belastingdienst kunt u het geschil voorleggen aan de rechter, maar voordat u naar de rechter gaat moet u in principe wel bezwaar aantekenen.

1. Bezwaarschriftprocedure

De heroverweging van het bestreden besluit gebeurt door de Belastingdienst zelf. Voor u als belanghebbende of uw gemachtigde is het van belang dat de bezwaarfase een hoor- en inzagerecht biedt. Als u of uw gemachtigde er niet uit komt met de inspecteur, dan kan de rechter eraan te pas komen, maar de uitkomst van die procedure kan nooit met zekerheid vooraf worden voorspeld. Daarom is het belangrijk dat de bezwaarfase serieus wordt genomen.

Overslaan bezwaarschriftprocedure
U kunt in het bezwaarschrift verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de rechter. De Belastingdienst kan hiermee instemmen als ‘de zaak daarvoor geschikt is’. Het nadeel van deze handelwijze is dat er geen hoorzitting zal plaatsvinden en er dus ook geen recht op inzage in de op de zaak betrekking hebbende stukken bestaat. In het overgrote deel van de bezwaarschriften verdient deze mogelijkheid dus geen aanbeveling.

2. Wettelijk kader

De algemene regels die gelden voor de bezwaarfase zijn in de wet opgenomen.

3. Wie kan een bezwaarschrift indienen?

Als u belanghebbende bent in de belastingzaak, kunt u in principe bezwaar aantekenen. Als bijvoorbeeld een aanslag aan u is opgelegd, dan bent u belanghebbende.

3.1 Waartegen kan bezwaar worden gemaakt?

Op grond van de wet kunt u tegen elk besluit van een bestuursorgaan een bezwaar indienen. Binnen de fiscale praktijk kunt u bezwaar aantekenen als die mogelijkheid in de wet is genoemd. Een bestuursorgaan moet bij de bekendmaking van een besluit waartegen bezwaar openstaat vermelden dat dat kan. Ook moet dan worden vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welk bestuursorgaan bezwaar kan worden aangetekend. Het niet tijdig nemen van een besluit door het bestuursorgaan of het schriftelijk weigeren een besluit te nemen door het bestuursorgaan zijn ook omstandigheden waartegen u bezwaar kan aantekenen.

3.2 Vormvereisten en indieningstermijn

Als u bezwaar wilt aantekenen, dan moet u letten op een aantal vormvereisten. Deze zijn verplicht. Zo moet het bezwaarschrift ondertekend en gedagtekend zijn. Ook moet u vermelden waartegen uw bezwaar is gericht en tot slot moeten de argumenten voor het bezwaar vermeld worden. Verder gelden er strikte termijnen (6 weken) voor het indienen van een bezwaarschrift.

4. Horen

Als belanghebbende heeft u het wettelijk recht te worden gehoord voordat op uw bezwaar wordt beslist. Het initiatief voor het horen ligt bij de inspecteur. Aan het horen is een inzagerecht in het dossier gekoppeld. U kunt ook zelf verzoeken om gehoord te worden. Er zijn ook situaties denkbaar dat de inspecteur af kan zien van het horen, bijvoorbeeld als volledig tegemoet wordt gekomen aan het bezwaar.

5. De uitspraak op het bezwaarschrift

Degene die het besluit heeft genomen mag niet worden gemandateerd om te beslissen op uw bezwaarschrift. De beslissing op uw bezwaar moet deugdelijk gemotiveerd zijn.

De beslistermijn bedraagt volgens de wet 6 weken. De beslistermijn kan worden opgeschort, verdaagd en uitgesteld.

6. De procedure bij een aangewezen massaal bezwaar

In de wet is de regeling van massaal bezwaar opgenomen. Bezwaren waar een specifieke rechtsvraag speelt kunnen worden aangewezen als massale bezwaren. Dit gaat om bezwaren waarop nog niet is beslist of die nog worden ingediend. Uw adviseur kan u vertellen of uw bezwaar mee kan in een dergelijke procedure.

7. Vergoeding kosten rechtsbijstand

De kosten die u als belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, kunnen worden vergoed. Het gaat dan om kosten van professionele (‘beroepsmatige’) rechtsbijstand. Er gelden twee belangrijke voorwaarden:

1. Het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid;

2. Het verzoek moet zijn gedaan voordat het bestuursorgaan op het bezwaar heeft beslist.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal


Gerelateerde nieuwsartikelen