Bestuurdersaansprakelijkheid

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als u uw bedrijf in de vorm van een BV exploiteert, bent u in privé in beginsel niet aansprakelijk voor schulden van de BV, ook niet voor belastingschulden. Maar als u onrechtmatig handelt, kan de Ontvanger (de Belastingdienst) u in privé aansprakelijk stellen voor onbetaald gebleven belastingschulden van de BV.

In dit document bespreken we de volgende onderwerpen:
1. Bestuurdersaansprakelijkheid in het kort
2. Bestuurder
3. Belastingen en premies
4. Meldingsplicht
5. Onbehoorlijk bestuur
6. Tips en advies

1. Bestuurdersaansprakelijkheid in het kort

De directeur-grootaandeelhouder (dga) ofwel de bestuurder van de BV kan door de Ontvanger in privé aansprakelijk worden gesteld voor niet-betaalde belastingschulden van de BV en fiscale eenheid. Het gaat met name om omzet- en/of loonbelastingschulden en onbetaald gebleven premies sociale verzekeringen.
Het is van belang te voorkomen dat u als bestuurder in privé aansprakelijk wordt gesteld. Hiervoor is allereerst van belang dat u tijdig en schriftelijk bij de Ontvanger van de Belastingdienst meldt dat de BV niet in staat is tot betaling van haar loon/en of omzetbelastingschuld en/of premies sociale verzekeringen. Die melding moet gebeuren binnen veertien dagen na de uiterste betaaldatum van de belastingschuld. Dat is doorgaans 1,5 maand na afloop van het belastingtijdvak.

Een melding moet u schriftelijk doen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het meldingsformulier betalingsonmacht dat u kunt downloaden van de website van de Belastingdienst. Vervolgens zal de Ontvanger contact met u opnemen. U bent verplicht de gevraagde inlichtingen binnen redelijke termijn te verstrekken. Het kan gaan om gedetailleerde gegevens, inlichtingen en stukken.

Heeft de BV de betalingsonmacht tijdig en correct gemeld, dan kunt u als bestuurder alleen nog aansprakelijk worden gesteld als sprake is van aan u te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur. De Ontvanger van de Belastingdienst moet dit dan aannemelijk zien te maken. De aansprakelijkheid werkt terug tot drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van melding.

Heeft de BV de betalingsonmacht niet tijdig en correct gemeld, dan is elk van de bestuurders aansprakelijk en wordt vermoed dat de niet-betaling aan u of uw medebestuurder(s) is te wijten. Ook dan geldt een aansprakelijkheid voor een periode van drie jaar, die aanvangt op het tijdstip waarop de BV de meldingsplicht verzuimde. Als bestuurder hebt u echter de mogelijkheid om aannemelijk te maken dat het niet aan u is te wijten dat de BV niet aan haar meldingsplicht heeft voldaan. Dit blijkt in de praktijk lastig te zijn. Daarom is het van groot belang dat de BV tijdig meldt dat zij niet in staat is tot afdracht van de verschuldigde belastingen en premies.

Daarnaast is het mogelijk dat u na (een tijdige) melding van betalingsonmacht toch aansprakelijk wordt gesteld. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat de melding van betalingsonmacht ongeldig is als door grove schuld opzettelijk te weinig belasting is aangegeven. In die zaak ging het om een naheffingsaanslag omzetbelasting die werd opgelegd omdat er te weinig btw was aangegeven op de aangifte. Omdat aannemelijk was dat er bewust voor gekozen was om te weinig btw aan te geven bij de aangifte, kon de bestuurder geen vrijwaring ontlenen aan de gedane melding van betalingsonmacht.

In het geval de Ontvanger u aansprakelijk wil stellen voor omzetbelastingschulden van de BV, moet hij u eerst een vooraankondiging sturen. In deze vooraankondiging zijn de gronden opgenomen waarop hij de aansprakelijkheidstelling baseert, bijvoorbeeld de resultaten van een boekenonderzoek. Als bijlage moet de Ontvanger een conceptbeschikking van de aansprakelijkheidstelling voegen. Binnen drie weken na dagtekening van de vooraankondiging moet u uw zienswijze kenbaar maken.

De melding betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling of een verzoek om kwijtschelding. Dit moet u apart aanvragen. Ook de aangifteplicht voor de loonheffingen en btw blijft gewoon doorlopen.

2. Bestuurder

Een bestuurder die aansprakelijk gesteld kan worden, kan zijn:

  • de formele bestuurder. Ook een voormalig bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld, namelijk voor de belastingschulden die zijn ontstaan tijdens zijn bestuursperiode;
  • de feitelijke bestuurder of medebeleidsbepaler. Medebeleidsbepaler bent u als niet officieel bestuurder bent of was maar in de praktijk wel (mede) het beleid van de onderneming bepaalt of heeft bepaald;
  • als de bestuurder zelf een lichaam is: alle bestuurders van dit lichaam.

Voor de vraag wie formeel bestuurder is, is de inschrijving in het handelsregister een indicatie, maar niet doorslaggevend. Denk daarbij aan een bestuurder die al eerder ontslag heeft genomen maar dit niet juist of tijdig heeft doorgegeven aan de Kamer van Koophandel.

Elk van de bestuurders kan aansprakelijk worden gesteld als de BV de belastingen en premies niet kan betalen. Het maakt niet uit welke functie een bestuurder binnen het bestuur vervult. De aansprakelijkheid beperkt zich dus niet tot de financiële man. Het ligt dan ook voor de hand dat iedere bestuurder de betalingsonmacht bij de Ontvanger kan melden.

Doorslaggevend is of er bestuurshandelingen worden verricht. Denk daarbij aan het afsluiten van contracten, het uitbrengen van offertes, het aannemen van personeel of het bestellen van materialen. Geeft u alleen adviezen, dan bent u géén bestuurder. Maar let op: het afsluiten van één contract als (indirect) bestuurder is al voldoende om aansprakelijk te worden gesteld.

Huwelijksproblemen tussen twee met elkaar gehuwde bestuurders of arbeidsongeschiktheid zijn geen excuus voor het niet tijdig melden van betalingsonmacht. Een plotselinge ziekte of een ongeval kan wel een geldig excuus zijn. Laat het niet zover komen en zorg dat er een instructie klaar ligt voor uw boekhouder of medebestuurder(s) voor het geval u om welke reden dan ook uitvalt.

3. Belastingen en premies

De bestuurdersaansprakelijkheid geldt voor de omzetbelasting en de loonheffingen. De bestuurdersaansprakelijkheid geldt dus niet voor de vennootschapsbelasting. De Ontvanger die onregelmatigheden vermoedt, kan de BV echter op grond van een andere wet aansprakelijk stellen, zo ook op grond van onrechtmatige daad.

4. Meldingsplicht

Tijdig melden houdt in dat de BV de betalingsonmacht binnen veertien kalenderdagen na het tijdstip waarop de schuld betaald had moeten zijn, gemeld moet hebben. De dagtekening ofwel de datum van de aansprakelijkstelling is daarvoor niet van belang. De melding moet digitaal of schriftelijk worden ingediend. Regel de melding bij voorkeur bij aangetekende brief. Een telefoontje naar de Ontvanger geldt niet als een correcte melding, maar de Ontvanger moet de belastingplichtige beller wel wijzen op de eisen die gesteld worden aan een rechtsgeldige melding.

Is eenmaal gemeld, dan is de BV verplicht om nadere informatie te verstrekken als daarom wordt gevraagd. Anders bestaat het risico dat de melding alsnog geweigerd wordt. Is eenmaal juist gemeld, dan geldt de melding in beginsel voor de belastingschulden die daarna zijn ontstaan, tenzij voor de latere aangiften sprake is van grove schuld of opzet.

5. Onbehoorlijk bestuur

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor onbetaald gebleven belastingschulden van de BV indien het aan kennelijk onbehoorlijk bestuur van de bestuurder is te wijten dat de belastingschuld niet is betaald. Volgens de wet is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur als sprake is van roekeloos gedrag dat tot evidente bestuursfouten leidt. De rechter heeft daaraan toegevoegd dat elk handelen of nalaten dat strafbaar wordt gesteld of in strijd is met de wettelijke plicht of met hetgeen volgens de ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, tot aansprakelijkheid kan leiden. Een onrechtmatige daad tegenover de Belastingdienst die leidt tot het onbetaald blijven van belastingschulden, kan dus tot aansprakelijkheid leiden.

6. Tips en advies

Op de website van de Belastingdienst staat een brochure over bestuurdersaansprakelijkheid met de titel: Aansprakelijkheid van bestuurders.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal