Aftrekposten van de winst

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Aftrekposten van de winst

Als u zakelijke kosten maakt voor uw onderneming mag u deze in beginsel van de winst aftrekken. In dit dossier geven we een helder beeld wat aftrekposten zijn en hoe u zelf na kunt gaan of de kosten die u maakt aftrekbaar zijn.

Inleiding

Soms is het overduidelijk dat de door u gemaakte kosten noodzakelijk zijn voor de uitoefening van uw onderneming en kunt u de kosten gewoon aftrekken. Of er zijn kosten waar u meteen al van weet dat deze niet aftrekbaar zijn, omdat ze uit niet-zakelijke overwegingen zijn gemaakt. Er zijn ook twijfelgevallen of gemengde kosten en kosten die wel zakelijk zijn, maar toch niet aftrekbaar zijn of waar een beperking is opgelegd. In dit dossier zullen al deze gevallen duidelijk gemaakt worden aan de hand van voorbeelden. Voor hele bijzondere gevallen is het raadzaam om uw adviseur in te schakelen.

Aftrekbare kosten algemeen

Kosten die u maakt voor de onderneming zijn steeds aftrekbaar. De kosten moeten wel op zakelijke overwegingen berusten. Als u de uitgaven doet met het oog op uw persoonlijke belangen, dan zijn de kosten niet aftrekbaar. De Belastingdienst mag in beginsel niet beoordelen of de uitgaven wel nodig of nuttig zijn en of het allemaal wat goedkoper zou kunnen. U bent de ondernemer en het is in principe aan u om te beoordelen of bepaalde uitgaven die u hebt gemaakt voor de onderneming nodig zijn voor uw bedrijf.

Voorbeelden van aftrekbare kosten

Afhankelijk van uw bedrijfstak kunnen diverse kostensoorten worden onderscheiden. Hieronder vindt u een aantal kostenvoorbeelden.

Huisvestingskosten
Voorbeelden: huur, gas, water en elektra

Personeelskosten
Voorbeelden: nettosalarissen, loonheffingen en spaarloonregelingen

Inkoopkosten omzet
voorbeelden: voorraad (handelsgoederen) en materialen en gereedschappen

Afschrijvingen en boekverliezen
Voorbeelden: afschrijvingen op bedrijfsmiddelen en boekverlies bij verkoop

Bureaukosten
Voorbeelden: drukwerk, kleine inrichtingskosten en computerbenodigdheden

Algemene kosten
Voorbeelden: administratiekosten, congreskosten en telefoniekosten

Verkoopkosten
Voorbeelden: representatie en relatiegeschenken

Vervoerskosten
Voorbeelden: leasetermijnen auto/afschrijving auto en brandstof

Financieringskosten
Voorbeelden: bankkosten, debetrente en valutaverschillen

Niet van de winst aftrekbare kosten

Een aantal kosten is helemaal niet aftrekbaar; of deze nu voor uw personeel of voor u zelf zijn gemaakt, maakt geen verschil.

Standsuitgaven
Standsuitgaven zijn privé-uitgaven die iemand doet om aanzien of gewicht van zijn functie tot uitdrukking te brengen. Te denken is aan extra uitgaven voor een huis op stand, lidmaatschapskosten Rotary, kosten van een jachtpartij.

Kosten van vaartuigen die gebruikt worden voor representatie
Tenzij uw onderneming dit soort vaartuigen vervaardigd of verhandeld, of uw onderneming is gericht op het verrichten van diensten op dit soort vaartuigen.

Boetes
Het gaat hier om verkeersboetes, geldboetes, bedragen betaald ter voorkoming van strafvervolging, boetes en verhogingen die bij belastingaanslagen worden opgelegd, boetes op grond van het mededingingsrecht en EU-boetes.

Criminele kosten
Dit betreft kosten die samenhangen met misdrijven (dus niet overtredingen), waarvoor de ondernemer is veroordeeld door de Nederlandse strafrechter of waarvoor hij een transactie is aangegaan met de officier van justitie.

Kosten van wapens, munitie en agressieve dieren
Spreekt voor zich.

Giften, beloften of diensten als omkoping indien blijkt dat sprake is van een strafbaar feit

Beperkt van de winst aftrekbare kosten

Voor bepaalde kostensoorten geldt dat de eerste €4.500 niet in aftrek komt. U mag ook kiezen om in plaats van die drempel 80% procent van de kosten af te trekken. Daar moet wel voor gekozen worden bij het doen van aangifte. Het betreffen kosten voor:

– voedsel, drank en genotmiddelen;
– representatie, daaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak;
– congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

Tot de hiervoor genoemde kosten worden ook gerekend de reis- en verblijfkosten ter zake, waarbij kilometerkosten met de privé-auto voor € 0,19 in aanmerking worden genomen.

Komen deze kosten dus boven de (€ 4.500/20 x 100 =) € 22.500, dan is de drempel van € 4.500 voordelig; zijn de kosten lager, dan is de 80%-regeling voordeliger.

Niet van de winst aftrekbare kosten van ondernemer zelf
Een aantal kosten die u als ondernemer ten behoeve van u zelf maakt, zijn in het geheel niet aftrekbaar of slechts tot een maximaal bedrag. Het gaat daarbij om de volgende kosten:

Werkruimte en de inrichting daarvan
De hoofdregel is dat kosten en lasten van uw werkruimte thuis niet aftrekbaar zijn. Er is een uitzondering en dat is als de werkruimte een naar verkeersopvatting zelfstandig gedeelte van de eigen woning vormt. Voor nadere regels hierover vraag uw belastingadviseur om advies.

Telefoonabonnementen in de woonruimte
Gaat om het abonnement, dus niet de zakelijke gesprekskosten; deze zijn wel aftrekbaar.

Literatuur, met uitzondering van vakliteratuur

Kleding, met uitzondering van werkkleding (hier zijn nadere regels voor).
De aftrekbeperking geldt niet voor artiesten, presentatoren of beroepssporters.

Beperkt van de winst aftrekbare kosten van ondernemer zelf

Dit zijn kosten die in beperkte mate kunnen worden afgetrokken.

Verhuiskosten van de ondernemer zelf
Als u verhuist om zakelijke redenen kunt u onder voorwaarden de kosten in verband met de verhuizing plus een vast bedrag in aftrek brengen.

Kosten van verplaatsing van de onderneming zijn volledig aftrekbaar (let op de voorwaarden).

Kosten van eigen huisvesting van de ondernemer buiten de woonplaats
Als u extra kosten maakt voor dubbele huisvesting ten behoeve van de onderneming ,zijn deze kosten aftrekbaar gedurende 24 maanden.

Kosten van de personenautodie tot uw privévermogen als ondernemer hoort of privé door u is gehuurd
Maximaal € 0,19 per kilometer is dan aftrekbaar.

Kosten van bezittingen (andere dan een personenauto)die tot uw privévermogen als ondernemer behoren of door u in privé worden gehuurd
Ten laste van de winst mag slechts worden gebracht een gebruiksvergoeding van hoogstens het voordeel dat in box 3 in aanmerking wordt genomen voor de periode van gebruik in de onderneming (4%) plus de huurderslasten.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal


Gerelateerde nieuwsartikelen