Aansprakelijkheid adviseur

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Uw aansprakelijkheid als adviseur

Als adviseur loopt u altijd het risico dat uw cliënt, de Belastingdienst of het Openbaar Ministerie van mening is dat u iets niet goed of onvolledig heeft gedaan. Hieronder wordt kort ingegaan op de meest voorkomende vormen van aansprakelijkheid.

1. Beroepsaansprakelijkheid

Deze aansprakelijkheid ontstaat door de beroepsuitoefening van de adviseur tegenover zijn cliënten of tegenover derden op grond van het civiele recht (en dus niet op grond van het straf-, bestuurs- of tuchtrecht). Er is meestal sprake van een overeenkomst van opdracht waarbij aansprakelijkstelling mogelijk is bij een gebrekkige uitvoering van de afgesproken werkzaamheden. U bent dan verplicht geleden (vermogens- en gevolg)schade te vergoeden.

Het risico van aansprakelijkheid kan worden beperkt door algemene voorwaarden onderdeel uit te laten maken van de afspraken met de cliënt. Voor accountants- en belastingadviseurs zijn speciale beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen ontwikkeld.

2. Tuchtrechtaansprakelijkheid

Een adviseur kan onderworpen zijn aan tuchtrecht dat is gerelateerd aan beroepsgroepen. Die kunnen worden ingedeeld in wettelijk gereglementeerde accountants (RA en AA), aangesloten belastingadviseurs (NOB, RB en NOAB) en tot slot de accountants en belastingadviseurs die hier buiten vallen. Tuchtrechtspraak is vooral gericht op het handhaven van tuchtregels met als doel de eer en goede naam van een beroepsgroep te handhaven. Schorsing en royement als lid behoren tot de mogelijkheden.

3. Bestuursrechtelijke aansprakelijkheid

Sinds 1 juli 2009 kunnen adviseurs ook bestuursrechtelijk worden beboet voor het medeplegen van handelingen die zijn verricht vanaf die datum. Bij medeplegen is sprake van bewuste samenwerking (van ten minste twee personen, meestal de cliënt) gericht op de strafbare gedraging. Vanaf 2014 kunnen ook doen-plegers, uitlokkers en medeplichtigen (bij opzet) worden beboet.

De boete voor de adviseur wordt in belastingzaken gekoppeld aan het fiscale belang. De maximale boete is 100% van de te weinig geheven belasting. Hierdoor kan een enorme wanverhouding ontstaan tussen de factuur van de adviseur en de boete die hij krijgt opgelegd.

4. Strafrechtelijke aansprakelijkheid

Deze aansprakelijkheid is in beginsel voorbehouden aan zaken die geacht worden te ernstig te zijn voor afdoening door middel van een bestuurlijke boete. De adviseur kan zelf verdachte zijn. Hij kan (doen)pleger, medepleger, medeplichtige, uitlokker of feitelijke leidinggevende – opdrachtgever zijn.

U kunt als adviseur de FIOD op bezoek krijgen waarbij de invulling van het onderzoek afhankelijk is van het al dan niet zelf zijn van "verdachte". Een boekhouder, accountant en belastingadviseur hebben geen geheimhoudingsplicht en moeten dus meewerken aan een strafrechtelijk onderzoek. Ik kan u voorzien van een checklist voor de handelswijze bij een onaangekondigd bezoek van de FIOD.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal


Gerelateerde nieuwsartikelen