Aandachtspunten IB-aangifte 2014

 

De vooraf ingevulde aangifte (VIA) voor 2014 is weer beschikbaar. Een kort overzicht met wat er nieuw is voor dit aangiftejaar en waar op moet worden gelet.

Net als in de afgelopen jaren moet goed worden gecheckt of het aan de Belastingdienst opgegeven rekeningnummer correct is. In het aangifteprogramma van de Belastingdienst stond vorig jaar nog een expliciete ja/nee-vraag omdat de Nationale Ombudsman oordeelde dat teruggaven nogmaals moeten worden betaald als de Belastingdienst een verkeerd rekeningnummer aanhield.

Er zijn weer enkele fouten in de vooringevulde aangifte geslopen; in box 3 worden bijvoorbeeld sommige spaarrekeningen ten onrechte aangemerkt als kapitaalverzekeringen. De Belastingdienst wijst er meerdere keren (terecht) op dat het controleren van de vooringevulde gegevens een verantwoordelijkheid van de belastingplichtige is: checken dus!

Hogere AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd is op 1 januari 2014 met 2 maanden verhoogd. Als u in 2014 de AOW-leeftijd hebt bereikt, betaalde u twee maanden langer premies AOW en ontving u twee maanden later uw eerste AOW-uitkering. Ook kan de hogere AOW-leeftijd gevolgen hebben voor de heffingskortingen, bijvoorbeeld voor de (alleenstaande) ouderenkorting (15.1.3 IB Almanak 2015).

Oudedagsvoorzieningen
De aftrekbare premies voor lijfrenten zijn beperkt tot 15,5% van de premiegrondslag. De vermenigvuldigingsfactor is verlaagd naar 7,2%. Ook is het percentage voor de opbouw van een fiscale oudedagsreserve (FOR) verlaagd naar 10,9%.

Alleen nog heffingskorting en box 3-vrijstelling voor groene beleggingen
Gedurende 2012 is besloten om niet alle heffingskortingen voor in box 3 vrijgestelde beleggingen af te bouwen. De heffingskorting voor groene beleggingen (0,7% van de in box 3 vrijgestelde groene beleggingen) en de daarvoor geldende box 3-vrijstelling zijn per 2014 (voor het belastingjaar 2015 is de vrijstelling wél verhoogd) gelijk gebleven (15.11 IB Almanak 2015) maar de heffingskortingen voor sociaal-ethische beleggingen, culturele beleggingen en beleggingen in durfkapitaal zijn helemaal vervallen alsmede de box 3-vrijstellingen.

Verlies op durfkapitaal
Voor de volledigheid wijzen we er op dat voor durfkapitaal geldt dat aftrek mogelijk is voor een geleden verlies op leningen die vóór 1 januari 2011 zijn verstrekt. Indien er een nagekomen terugbetaling komt op een afgeschreven lening en daarvoor aftrek is toegestaan, wordt – ook nog na 1 januari 2011 – de persoonsgebonden aftrek in zoverre teruggenomen (14.11 IB Almanak 2015).

Verruiming defiscalisering box 3
De defiscaliseringsbepaling in box 3 is uitgebreid naar vruchtgebruiken die direct uit (buitenlands) erfrecht volgen.

Verlaagd aanmerkelijkbelangtarief voor 2014
Het aanmerkelijkbelangtarief (ab-tarief) was voor 2014 eenmalig verlaagd naar 22% tot een ab-inkomen van 250.000 euro. Per 2015 geldt weer het tarief van 25% voor alle inkomsten.

Bijtelling privégebruik auto
De bijtelling is voor auto’s tot 51 gr/km verhoogd naar 7%, voor nulemissie-auto’s naar 4%.

Premieplicht en heffingskortingen
Bij premieplicht over een gedeelte van het jaar wordt het premie-deel van de heffingskorting verminderd naar rato van het aantal dagen premieplicht. Als een niet-verdienende fiscale partner niet premieplichtig is (en dus geen recht heeft op de premie-delen van de heffingskortingen) kan toch uitbetaling van de gehele (algemene) heffingskorting volgen.

Overdraagbare algemene heffingskorting
Het aan de minstverdiende partner overdraagbaar bedrag wordt sinds 2009 afgebouwd en is voor 2014 vastgesteld op maximaal € 1.262. De eerdere overgangsregeling geldt niet meer: alleen als de minstverdiende partner vóór 1-1-1963 is geboren kan maximaal de volledige heffingskorting van € 2.103 worden doorgeschoven (15.1.5 IB Almanak 2015).

Arbeidskorting voor 2014 nog meer inkomensafhankelijk en afbouw van algemene heffingskorting
De arbeidskorting was al inkomensafhankelijk maar wordt vanaf 2014 sneller afgebouwd waardoor meer mensen (uiteindelijk) te maken krijgen met een correctie bij de IB-aangifte (15.1.9 IB Almanak 2015). Afbouw begint vanaf een arbeidsinkomen boven de € 40.721; voor arbeidsinkomen boven dit bedrag wordt een korting van 4% toegepast met een maximum van € 1.730 waardoor de maximale korting van € 2.097 kan worden verminderd tot € 367 bij een arbeidsinkomen van € 83.971. De IB-correctie komt voort uit een te hoge (geautomatiseerde) toekenning door de werkgever bij bijzondere beloningen (bonussen e.d.) of meerdere werkgevers.

Vanaf 2014 wordt ook de algemene heffingskorting afgebouwd vanaf een bepaald belastbaar inkomen. Tot een belastbaar inkomen van € 19.646 bestaat recht op de volledige algemene heffingskorting van € 2.103. Vanaf dit belastbaar inkomen wordt de heffingskorting verminderd met 2% maar maximaal € 737, waardoor de heffingskorting vanaf een belastbaar inkomen van € 56.496 uitkomt op € 1.366.

NB: Doordat de bijzondere beloningen niet worden meegenomen in de berekening van de afbouw van de algemene heffingskorting in de loonheffing, wijkt de loonheffing vanaf 1 januari 2014 meer dan in het verleden af van de heffing van inkomstenbelasting. Dit betekent dat een aantal belastingplichtigen waarvoor voorheen de loonbelasting eindheffing was over het belastingjaar 2014 toch IB-aangifte moet gaan doen. Zie ook het bericht Automatisering en Belastingdienst: het blijft aanmodderen.

Werkbonus geldt nog maar een beperkt aantal belastingjaren
De in 2013 ingevoerde werkbonus geldt alleen nog onverkort voor het belastingjaar 2014, vanaf het belastingjaar 2015 staat de werkbonus niet meer open voor nieuwe gevallen. Er bestaat in 2014 recht op de werkbonus tussen 60 en 64 jaar (geboren in 1950, 1951, 1952 of 1953) en vanaf een arbeidsinkomen hoger dan € 17.327, maar niet hoger dan € 33.694. Het maximum staat vanaf 2014 vast op € 1.119 en het aantal mensen die recht hebben op de werkbonus wordt vanaf 2015 steeds kleiner. Vanaf 2018 kan niemand meer aanspraak maken op de werkbonus.

Ouderenkorting
In 2014 bestaat bij een verzamelinkomen boven € 35.450 recht op een korting van € 150.

Tijdelijke heffingskorting (vroeg)gepensioneerden
Voor 2013 tot en met 2015 geldt een aanvullende heffingskorting voor gepensioneerden jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd (voor 2014: geboren na 31 oktober 1948) bij wie de werkgever een Zvw-bijdrage moet inhouden. Het moet gaan om loon in de vorm van een VUT-uitkering, een prepensioen, een vroegpensioen, een tijdelijk overbruggingspensioen of een vervroegd ouderdomspensioen. In 2013 bedraagt de maximale heffingskorting 0,67% van de uitkering met als maximum € 121 (15.8 IB Almanak 2015). De tijdelijke heffingskorting kan niet worden geclaimd in de IB-aangifte en mag maar door één werkgever worden toegepast. Als sprake is van meer dan één werkgever die een dergelijk loon uitkeert, verrekent de Belastingdienst het restant van de heffingskorting in de inkomstenbelasting met bijvoorbeeld een andere (prepensioen)uitkering.

Levensloopverlofkorting
De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft maar de in het verleden opgebouwde levensloopverlofkorting is blijven bestaan voor deelnemers die op 31 december 2011 een positief saldo op hun levensloopregeling hadden. Deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 een saldo van minimaal € 3.000 hadden staan, kunnen met de levensloopregeling doorgaan. Bij een nieuwe inleg wordt echter geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd.

Begin aftopping hypotheekrenteaftrek
Vanaf 2014 wordt het maximale percentage waartegen eigenwoningkosten kunnen worden afgetrokken in stappen van 0,5% per jaar verlaagd, tot uiteindelijk 38%. Deze beperking wordt bereikt door een herberekening van het fiscale voordeel en een bijtelling voor het verschil. Voor 2014 wordt uitgegaan van een maximale aftrek van 51,5%: eerst wordt de eigenwoningaftrek tegen maximaal 52% berekend, daarna volgt een correctie in de aangifte om rekening te houden met maximering op 51,5%. De maximering geldt niet voor ondernemerswoningen.

Provisieverbod
Provisie betaald aan tussenpersonen is vanaf 2013 niet langer aftrekbaar.

Aftrek hypotheekrente als u tijdelijk 2 woningen had
De verruiming van de periode van 2 naar 3 jaar voor de aftrek van hypotheekrente voor een eigen woning (het moet gaan om een woning die als hoofdverblijf ter beschikking stond/zou staan) die (tijdelijk) leeg staat, is verlengd en geldt ook voor 2014. Vanaf 2015 is deze verlenging permanent gemaakt.

Herleven hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur voormalige eigen woning
Ook de regeling voor het herleven van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur van een voormalige eigen woning is verlengd en vanaf 2015 permanent in de wet opgenomen. De hypotheekrente kan nog worden afgetrokken tot maximaal drie jaar na het kalenderjaar waarin de woning is verlaten.

Specifieke zorgkosten
Met ingang van 1 januari 2014 zijn de volgende posten én eigen bijdragen die uit het basispakket Zvw volgen ook niet meer aftrekbaar als specifieke zorgkosten (14.5.2 IB Almanak 2015):

  • uitgaven voor een scootmobiel;
  • uitgaven voor een rolstoel;
  • uitgaven voor woningaanpassingen.

Voor 2014 is de dieetkostentabel flink gewijzigd (14.6.1.5 IB Almanak 2015).

Monumentenaftrek
De overgangsregeling geldt niet meer.

Giftenaftrek
Per 1 januari 2014 kan bij periodieke giften worden volstaan met een (simpele) schenkingsovereenkomst. In deze onderhandse akte wordt onder meer het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de instelling, een transactienummer voor de periodieke gift en de BSN van de schenker opgenomen (14.12.5.2 IB Almanak 2015). De periodieke gift moet gedurende de looptijd jaarlijks worden verantwoord in de aangifte inkomstenbelasting van de gever. In het aangifteprogramma van de Belastingdienst en het aangifteformulier zijn hiervoor speciale velden opgenomen.
Verder is het verstrekken van bepaalde informatie vanaf 1 januari 2014 een wettelijke vereiste voor verkrijging/behoud van de ANBI-status; het kan dus zijn dat een instelling niet meer als ANBI geldt, waardoor giftenaftrek niet mogelijk is. Kerkgenootschappen en de daarmee verbonden instellingen die door middel van een groepsbeschikking als ANBI zijn aangemerkt, hoeven pas met ingang van uiterlijk 1 januari 2016 aan de gewijzigde voorwaarden te voldoen (14.12.2 IB Almanak 2015). Voormalige ANBI’s worden – eventueel op straffe van een boete van maximaal € 20.250 (vierde categorie van artikel 23 Wetboek van Strafrecht) – verplicht om hun jaarstukken aan de Belastingdienst te overleggen met een specificatie van de door hen gedane giften zodat de heffing van schenkbelasting kan worden gewaarborgd.

RDA
De Research en Development Aftrek is voor 2014 verhoogd van 54% naar 60% van de door Agentschap NL vastgestelde kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan speur- en ontwikkelingswerk dat is erkend in een S&O-verklaring.

Kamerverhuurvrijstelling
Deze vrijstelling is voor 2014 op € 4.748 gesteld maar veel mensen kennen niet de kostgangersregeling (51.6 IB Almanak 2015).

Tijdelijke premieplicht
De tijdsevenredige herrekening van het premie-inkomen is vervallen. Het premie-inkomen wordt nu verminderd met inkomen dat tijdens of buiten de premieplicht in het buitenland onder een verzekering valt. Vervolgens volgt nog vergelijking met een tijdsevenredige vermindering van het maximum premie-inkomen.

Belastingrente flink verhoogd
Voor de belastingrente wordt vanaf 2014 ook een minimumpercentage gehanteerd: er wordt aangesloten bij de wettelijke rente maar de belastingrente bedraagt minimaal 4%. Zie 6.2 Bezwaar en Beroep Almanak 2014 en Belastingrente (toch) fiks verhoogd – de regeling in het kort.

Controlethema’s
De service- en controlethema’s voor de aangifte over 2014 zijn:

  • specifieke zorgkosten zoals dieetkosten, gezinshulp en medicijnen;
  • monumentenaftrek (i.v.m. vervallen overgangsregeling);
  • aftrek levensonderhoud kinderen;
  • pensioenen uit België en uit Duitsland;
  • buitenlands vermogen;
  • meerdere jaren een negatief bedrag bij ‘inkomsten uit overig werk’;
  • voor ondernemers: onzakelijke kosten.

Handige checklists
Afvinklijst benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting particulier
Afvinklijst benodigde gegevens aangifte IB-ondernemer

terug