Prinsjesdag 2015, waar is het feestje?

 

De dag die in het teken had moeten staan van een echte belastingherziening was ondanks het ontbreken daarvan toch vol verrassingen. Prinsjesdag is altijd een feestelijk vertoon, maar nu doet de boodschap vermoeden dat er een feestje valt te vieren als we de berichten in de media mogen geloven. Heffingskortingen die hoger uitvallen, belastingtarieven die een klein beetje naar beneden gaan. En wat dacht u van de herziening van box 3?

Prinsjessag koffer 2015

Vermogensmix

Nu de rente op spaartegoeden al jaren laag staat en inmiddels een niveau heeft bereikt waardoor de ontvangen rente net (niet) voldoende is om de verschuldigde belasting over uw vermogen in box 3 te voldoen, waren maatregelen te verwachten. Ook al omdat via een massaal bezwaarprocedure het huidige percentage van het forfaitaire rendement van 4% ter beoordeling aan de rechter is voorgelegd. Vanaf 2017 geldt in box 3 niet meer één vast percentage voor het forfaitaire rendement maar twee verschillende, rendementsklasse I van 1,63% en rendementsklasse II van 5,5%. Uw totale vermogen wordt belast tegen een mix van deze percentages omdat uw vermogen wordt geacht te bestaan uit spaartegoeden enerzijds en aandelen, onroerende zaken en obligaties anderzijds. Naarmate uw vermogen stijgt verandert de vermogensmix, althans fiscaal, en daardoor ook uw forfaitaire rendement. Dit loopt op van 2,9% voor vermogens tot € 100.000 in de eerste schijf tot 5,5% voor vermogens van € 1 miljoen en meer in de derde schijf. Alle belastingplichtigen die in de eerste schijf vallen gaan er in elk geval op vooruit. Kortom een voorgestelde maatregel waar u als intermediair zeker vragen over gaat krijgen. Als onderdeel van de herziening van box 3 is gaat ook het heffingvrij vermogen omhoog naar € 25.000. Een grote groep belastingplichtigen hoeft daardoor geen box 3-heffing meer te betalen.

Schenken aan een vriend

U vindt een forfaitair rendement van 2,9% wel aantrekkelijk maar uw vermogen in box 3 bedraagt meer dan € 100.000? Vanaf 2017 krijgt u de mogelijkheid om maximaal € 100.000 belastingvrij te schenken aan uw kind of aan een goede vriend. De eenmalig verhoogde vrijstelling wordt (weer) verruimd tot € 100.000 als het geld wordt besteed aan de eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. De verruiming is nu niet voor één jaar maar structureel. Let daarbij wel goed op de leeftijd van degene aan wie u schenkt: de gelukkige moet wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Deze herintroductie van de verruiming van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling lijkt op de maatregel uit 2014, maar is niet helemaal gelijk. Belangrijk voor de intermediair om bedacht te zijn op deze verschillen.

Eigenwoningschuld

In het Belastingplan zijn ook een aantal versoepelingen opgenomen die zien op de complexe regeling van de eigen woning. Eén daarvan is de versoepeling van de regeling bij betalingsachterstanden. Gelukkig is de levenslange verbanning van de eigenwoningschuld naar box 3 als u een (langdurige) aflossingsachterstand hebt opgelopen en deze niet meer inhaalt verdwenen. De mogelijkheid bestaat om uiteindelijk weer terug te keren naar box 1.

Prejudiciële vraag

Geheel nieuw is het voorstel om het mogelijk te maken dat de belastingrechter prejudiciële vragen kan stellen aan de Hoge Raad. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. In het civiele recht bestaat deze mogelijkheid al langer. Fiscaal kennen we tot nu toe alleen de mogelijkheid van sprongcassatie. Dit houdt in dat nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan direct cassatie wordt ingesteld bij de Hoge Raad. De tussenstap van hoger beroep bij het gerechtshof wordt overgeslagen. Als het voorstel ongewijzigd wordt aangenomen kan de bestuursrechter in belastingzaken een rechtsvraag rechtstreeks voorleggen aan de Hoge Raad. Nadat de Hoge Raad de rechtsvraag heeft beantwoord doet de bestuursrechter met inachtneming van het oordeel van de Hoge Raad de zaak af. Voordeel hiervan is dat sneller een antwoord wordt gekregen op rechtsvragen. Zeker in combinatie met een massaal bezwaarprocedure is dat vaak gewenst. Denk daarbij aan de huidige massaal bezwaarprocedure over box 3. Als intermediair is het belangrijk dat u op de hoogte bent van deze nieuwe mogelijkheid om sneller antwoord te krijgen op een rechtsvraag.

De massaal bezwaarprocedure zelf wordt ook aangepast. Een van de wijzigingen in de massaal bezwaarprocedure is bedoeld om de snelheid van het proces te bevorderen. Daarom wordt voorgesteld om het voornemen tot aanwijzing van massaal bezwaar niet meer vier weken wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer. In plaats daarvan krijgt de Tweede Kamer een afschrift van een aanwijzing massaal bezwaar. Daarnaast wordt een aanwijzing gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.

Aanmerkelijkbelangclaim

Het pakket Belastingplan bestaat niet alleen maar uit cadeautjes. Onbedoeld gebruik van wettelijke regels wordt ook dit jaar weer tegengegaan. Eén van de maatregelen die is aangekondigd heeft betrekking op de aanmerkelijkbelanghouder die emigreert. Nu is het nog zo dat een conserverende aanslag wordt opgelegd als een aanmerkelijkbelanghouder emigreert. De aanmerkelijkbelanghouder krijgt 10 jaar lang uitstel van betaling voor die aanslag. Als die aandeelhouder 10 jaar lang niets doet en wacht, wordt de conserverende aanslag op verzoek kwijtgescholden. Wanneer binnen die 10 jaar de aandelen worden vervreemd of 90% of meer van de winstreserves worden uitgekeerd dan moet de conserverende aanslag wel worden betaald. Dat doet niemand. In de praktijk keert de aandeelhouder na emigratie minder dan 90% van de winstreserves uit en het restant na het 10e jaar. Gevolg, Nederland kan de belastingschuld die is ontstaan over de aanmerkelijkbelangclaim in de binnenlandse periode niet innen. Voorgesteld wordt om het uitstel van betaling niet voor 10 jaar te laten gelden, maar onbeperkt waardoor uiteindelijk de conserverende aanslag altijd betaald moet worden. Eens zal de aandeelhouder immers over de winstreserves willen beschikken. Zodra hij dat doet, klopt de ontvanger aan de deur met de boodschap: mag ik even vangen. Om niemand versnelt en mogelijk ondoordacht tot emigratie te verleiden is deze maatregel al ingegaan als u dit leest: 15 september 2015 om 15.15 uur! Uiteraard moet het Belastingplan 2016 waarin deze maatregel is opgenomen nog wel worden aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer.

Dit is maar een kleine greep uit het volledige pakket Belastingplan 2016. Dit jaar bestaat het pakket uit diverse wetsvoorstellen en zijn er in tegenstelling tot vorig jaar veel, heel veel veranderingen, ook gaan de meeste burgers er op vooruit. Toch verwacht ik dat het weer een boeiende tijd wordt tot aan de stemming in de Eerste Kamer in december omdat ook de oppositie zich wil laten horen.

 

De auteur van dit stuk geeft een presentatie over het Belastingplan 2016 op de Elsevier Nextens Klantendag, 13 oktober.

Elsevier Nextens Klantendag 2015
De jaarlijkse Klantendag voor de fiscale producten van Elsevier is op dinsdag 13 oktober 2015 in de Jaarbeurs Utrecht. Op deze gratis en compleet verzorgde dag krijgt u, als gebruiker van Elsevier Nextens, onze aangiftesoftware, de kennisbank FiscaalTotaal en/of onze almanakken, een kijkje in onze keuken.

Bekijk het complete programma en schrijf u gratis in>

terug