Let u genoeg op bij intracommunautaire transacties?

 

Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft recentelijk geoordeeld (ECLI:NL:RBZWB:2016:8393) dat een belastingplichtige die handelde in mobiele telefoons onvoldoende oplettend is geweest ten aanzien van zijn intracommunautaire transacties. Hij mocht daarom het nultarief voor intracommunautaire leveringen niet toepassen. Hoe zat het ook alweer?

Intracommunautaire transacties

De grensoverschrijdende levering van goederen binnen de Europese Unie aan ondernemers (intracommunautaire leveringen) is belast tegen het nultarief mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De materiële voorwaarden betreffen enerzijds het vervoer van de ene EU-lidstaat naar een andere EU-lidstaat en anderzijds de onderworpenheid aan btw van de aankomst van de goederen in de EU-lidstaat van bestemming (intracommunautaire verwerving). Een formele vereiste is dat de belastingplichtige beschikt over een geldig btw-nummer van zijn afnemer.

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist (HvJ EU 20 oktober 2016, C-24/15, Josef Plöckl) dat de toepassing van het nultarief niet mag worden geweigerd indien aan de materiële voorwaarden wordt voldaan. De vereiste van het beschikken over het juiste btw-nummer lijkt hiermee een deel van haar belang te hebben verloren.

Fraude

Indien er in de keten sprake is van fraude, kan het niet beschikken over het juiste btw-nummer van de afnemer in de weg staan aan de toepassing van het nultarief. Dit is het geval als de belastingplichtige niet alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem kon worden verwacht om betrokkenheid bij btw-fraude te voorkomen (zie HvJ EU 27 september 2012, C-587/10, VSTR). Volgens de rechtbank is dit zo als de belastingplichtige onvoldoende oplettend is geweest.

Onvoldoende oplettend

Volgens de rechtbank was de belastingplichtige in dit geval onvoldoende oplettend omdat hij een professionele speler is in de branche en om die reden aan zijn afnemer had moeten vragen waarom deze niet het btw-nummer van de lidstaat van aankomst heeft opgegeven, maar het btw-nummer van de lidstaat waar deze is gevestigd. Verder had de Belastingdienst de belastingplichtige in algemene zin gewaarschuwd over de fraudegevoeligheid van de (internationale) handel in mobiele telefoons. Gelet op deze omstandigheden is de belastingplichtige volgens de rechtbank onvoldoende oplettend geweest en is de toepassing van het nultarief voor intracommunautaire leveringen daarom geweigerd.

Een brug te ver

Ik denk dat het een brug te ver is om te stellen dat er sprake is van onvoldoende oplettendheid slechts vanwege het feit dat de Belastingdienst in algemene zin heeft gewaarschuwd en dat de afnemer een btw-nummer heeft doorgegeven van de lidstaat waar hij is gevestigd in plaats van de lidstaat waar de goederen zijn aangekomen. Er zijn immers valide argumenten om dit laatste te verklaren. Op basis van de wet is het overigens geen verplichting om het btw-nummer van de lidstaat van aankomt op te geven. Voldoende is dat een geldig btw-nummer wordt opgegeven.

Wel denk ik dat handelaren in bepaalde fraudegevoelige goederen (mobiele telefoons, spelcomputers, laptops, enzovoort) extra aandacht aan dit onderwerp moeten besteden om betrokkenheid bij fraude te voorkomen. Alhoewel, met alle goederen kan worden gefraudeerd, dus oplettendheid is een iedere belastingplichtige aan te raden!

terug