Depotstelsel van de baan, G-rekening 1.5 komt eraan

 

Begin maart 2015 werd bekend dat het depotstelsel definitief van de baan is en dat het huidige G-rekeningensysteem toekomstbestendig wordt gemaakt. In de vijftiende halfjaarsrapportage van de Belastingdienst wordt beschreven hoe de ‘G-rekening 1.5’ er uit komt te zien.

De G-rekening 1.5 is een basisvariant van de G-rekening waarbij de hoogstnoodzakelijke functionaliteiten zijn gemoderniseerd en geautomatiseerd. De kernfunctie van de G-rekening, het krijgen van vrijwaring door het storten van een deel van de factuursom op een aparte betaalrekening, wordt in deze basisvariant nog steeds gewaarborgd, aldus de halfjaarsrapportage. Voor efficiencyverbeteringen die de uitvoering vereenvoudigen is vooralsnog geen sprake. Ook kan het aantal G-rekeninghouders niet op grote schaal worden uitgebreid. Dit betekent dat een onderdeel uit de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit dat voorzag in een verplicht depot voor niet-gecertificeerde uitzendbureaus, voorlopig niet in werking kan treden. De inzet is om een solide G-rekening 1.5 te implementeren per 1 januari 2016. Nadat de G-rekening 1.5 succesvol in gebruik is genomen, gaan de banken, de Betaalvereniging en de Belastingdienst bekijken welke efficiencyverbeteringen mogelijk zijn.

Voorgeschiedenis
In 2009 is het wetsvoorstel aangenomen dat voorziet in vervanging van het huidige G-rekeningenstelsel bij de banken door een depotstelsel bij de Belastingdienst. Voordat dit depotstelsel in werking zou kunnen treden, was een ingrijpende aanpassing in de automatisering bij de Belastingdienst noodzakelijk. Met dit doel begon de Belastingdienst met de ontwikkeling van een nieuw systeem. Gedurende het traject zijn er vertragingen opgelopen vanwege de complexiteit van gebied van de inning van belastingen. De beoogde datum van inwerkingtreding van het depotstelsel was 1 juli 2014. Uitfasering van de G-rekeningen per die datum sloot ook goed aan bij de invoering van SEPA in 2014.

Begin 2014 rezen er nieuwe problemen bij de ontwikkeling van het depotstelsel. Deze problemen vormden de aanleiding voor een heroriëntatie door de Belastingdienst op het depotstelsel als geheel. In het voorjaar van 2014 zijn de banken en de Betaalvereniging Nederland aangesloten bij de heroriëntatie op het depotstelsel. Het werd een gezamenlijk traject. De banken zijn direct belanghebbende, omdat zij te maken hebben met problemen bij het verlengen van de ondersteuning van het huidige G-rekeningenstelsel.

Voor de uitvoering van de heroriëntatie is een externe projectleider aangesteld. Hij kreeg de opdracht om de risico’s die samenhangen met de realisatie en invoering van het depotstelsel in beeld te brengen en eventuele alternatieven voor het depotstelsel aan te dragen. Uit het rapport, dat eind 2014 is opgeleverd, bleek dat het depotstelsel niet te verenigen is met de in de Brede Agenda uitgestippelde weg. In plaats van het robuuster maken van de werkprocessen, werd een nieuw proces toegevoegd aan de overvolle portefeuille van de Belastingdienst. Het depotstelsel zou een nieuw systeem betekenen bovenop de bestaande systemen, met alle raakvlakken en koppelvlakken die daarbij horen. Ook ontstonden er met het depotstelsel nieuwe risico’s en nieuwe werkzaamheden voor de Belastingdienst zoals de verantwoordelijkheid voor het afhandelen van betaaltransacties van en naar depots en tussen depots. Het rapport leidde tot het advies niet langer door te gaan met het depotstelsel.

Het meest voor de hand liggende alternatief is een volledig geautomatiseerde en gemoderniseerde versie van de G-rekening, maar ook dit zou een behoorlijke aanpassing in de automatisering van zowel Belastingdienst als de banken met zich meebrengen. In een verdiepend onderzoek is vervolgens gekeken naar een sobere basisvariant van de G-rekening, de zogenoemde G-rekening 1.5, een G-rekening ingebed in SEPA waarbij de mutaties op de G-rekening geautomatiseerd worden bijgehouden door de banken en worden verzonden naar de Belastingdienst. De benodigde aanpassingen in de automatisering zijn door de Belastingdienst en de banken als haalbaar ingeschat en zullen volgens planning op 1 januari 2016 gereed zijn.

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug