Definitief: e-books vallen onder het standaardtarief

 

Valt de levering van e-books onder het standaard btw-tarief of moet het verlaagd btw-tarief gehanteerd worden? Dit was een vraag die velen, waaronder de Europese Commissie, Frankrijk en Luxemburg, bezighield. Eindelijk is de knoop doorgehakt door het Hof van Justitie EU. Betekent dit dat er definitief geen laag btw-tarief voor digitale diensten meer komt?

Verloop van het geding
Frankrijk en Luxemburg hanteren allebei sinds 1 januari 2012 een verlaagd btw-tarief op de levering van e-books (elektronische boeken). Volgens de Europese Commissie is het niet mogelijk om op basis van de huidige Btw-richtlijn een verlaagd btw-tarief in te voeren voor digitale boeken. Daarom is zij een inbreukprocedure gestart. Frankrijk heeft geen gehoor gegeven aan de oproep van de Commissie, waarop de Commissie het Hof van Justitie (C-479/13, ECLI:EU:C:2015:141) heeft verzocht vast te stellen dat de Franse Republiek door een verlaagd tarief van belasting over de toegevoegde waarde toe te passen op de levering van digitale (of elektronisch) boeken, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 96 en 98 van de richtlijn 2006/112/EG (Btw-richtlijn).

Procedure
De commissie precisieert dat “onder levering van digitale of elektronische boeken moet worden verstaan de levering, onder bezwarende titel, via downloading of streaming van internet, van boeken in elektronische vorm die kunnen worden gelezen op een computer, een smartphone, een e-reader of een ander leesapparaat”. Op grond van artikel 98 lid 2 eerste alinea van de Btw-richtlijn zijn de verlaagde btw-tarieven uitsluitend van toepassing op de in Bijlage III van de Btw-richtlijn bedoelde goederenleveringen en diensten. De levering van elektronische boeken valt echter niet binnen de werkingssfeer van deze bijlage en kan dus niet in aanmerking komen voor een verlaagd btw-tarief.

Volgens de Franse Republiek, ondersteund door het Koninkrijk België, valt de levering van elektronische boeken onder punt 6 van Bijlage III bij de Btw-richtlijn en komt zij dus in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief.

Belangrijke overwegingen
Doordat een elektronisch boek geen lichamelijke zaak vormt kan een elektronisch boek niet als “levering van goederen” worden aangemerkt. De fysieke drager waarmee een elektronische boek kan worden gelezen en die als “lichamelijke zaak” kan worden gekwalificeerd ontbreekt namelijk bij de levering.

De levering van elektronische boeken beantwoordt aan de definitie van “langs elektronische weg verrichte diensten”: diensten die over het internet of een elektronisch netwerk worden verleend, wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen, en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht.

Geconcludeerd wordt dat de Franse Republiek, door een verlaagd btw-tarief toe te passen op de levering van elektronische boeken, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 96 en 98 van de Btw-richtlijn, gelezen in samenhang met de bijlagen II en III bij deze richtlijn en met uitvoeringsverordening nr. 282/2011.

Standpunt Nederland
Staatssecretaris Wiebes is een voorstander van een laag btw-tarief voor digitale kranten, boeken en tijdschriften (Kamerbrief van 23 januari 2015, nr. IZV2015/29). De ratio achter een verlaagd btw-tarief op papieren kranten, boeken en tijdschriften is immers geen andere dan bij de exacte digitale replica’s ervan. Met het Nederlandse voorzitterschap tijdens het eerste semester van 2016 voor de deur gaat Wiebes verder op zoek naar medestanders in de EU om te pleiten voor het opheffen van de ongelijkheid in behandeling van fysieke en digitale producten.Frankrijk, Luxemburg en België zijn zoals blijkt uit het besproken arrest al voorstander van het invoeren van een verlaagd btw-tarief voor elektronische boeken.

Toekomst
Op basis van de huidige Btw-richtlijn is het dus niet toegestaan om een verlaagd btw-tarief in te voeren voor digitale boeken, maar gezien de geluiden uit verschillende lidstaten zou het niet helemaal ondenkbaar zijn dat lidstaten hier iets op gaan verzinnen zodat elektronische boeken wel onder het verlaagd tarief gaan vallen. Voorlopig vallen elektronische boeken onder het standaard btw-tarief.

terug