Boete gehad voor niet op tijd indienen btw-aangifte? Onterecht!?

 

De Belastingdienst stuurt vanaf 1 januari 2014 geen ‘Aangiftebrief Omzetbelasting’ meer. Of er een causaal verband bestaat weten we niet, maar volgens de officiële cijfers van de Belastingdienst heef 4,3 procent van de ondernemers niet op tijd btw-aangifte gedaan. Dat zijn duizenden ondernemers die een naheffingsaanslag ontvangen en een boete kunnen krijgen (4.2.6 BTW Almanak 2014), maar worden deze boetes wel terecht opgelegd?

belastingdienst

Geen aangiftebrieven meer sinds 1 januari 2014
Op de website van de Belastingdienst staat het volgende: ‘Voor de btw-aangiftetijdvakken vanaf 1 januari 2014 sturen wij geen ‘Aangiftebrief Omzetbelasting’ meer. In januari 2014 krijgt u van ons wel eenmalig een overzicht van alle aangiftetijdvakken en de bijbehorende uiterste aangifte- en betaaldatums en betalingskenmerken voor 2014.

Het viel de redactie van FiscaalTotaal op dat de Belastingdienst in een Youtube-filmpje genaamd ‘Tips voor een tijdige btw-aangifte’ heel duidelijk en uitdrukkelijk het volgende zei: ‘Nee, sinds 2014 sturen we geen aangiftebrieven meer’. De reden weten we niet, maar het filmpje is van Youtube gehaald en het nieuwe, vervangende filmpje bevat niet meer de zinsnede dat de Belastingdienst geen aangiftebrieven meer stuurt.

Wat zegt de wet?
Artikel 8 lid 1 aanhef Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) zegt: ‘…ieder die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, gehouden aangifte te doen door…’ Verder staat in artikel 4a van de Uitvoeringsregeling AWR: ‘Het uitnodigen tot het doen van aangifte geschiedt door het uitreiken of toezenden van een aangiftebrief waaruit blijkt de wijze van het doen van aangifte, een omschrijving van de gevraagde gegevens of bescheiden en de termijn waarbinnen aangifte moet worden gedaan’.

Jurisprudentie
De uitspraak in de zaak bij Rechtbank Noord-Holland (nr. 12/5816 t/m 12/5827, ECLI:NL:RBNHO:2014:27) is niet een uitspraak die direct betrekking heeft op de boete in het kader van niet tijdig doen van btw-aangifte, maar geeft wel aan hoe de rechter is omgegaan met een boete (namelijk vernietiging) omdat de belastingplichtigen niet zijn uitgenodigd tot het doen van aangifte. Een boete in de zin van artikel 67d van de AWR wegens het niet doen van aangifte is slechts mogelijk indien de betrokkenen zijn uitgenodigd tot het doen van aangifte.

Wat te doen bij boete?
Nu de Belastingdienst geen aangiftebrieven meer stuurt komt de vraag aan de orde of de boetes die btw-ondernemers ontvangen wel stand kunnen houden. Het eenmalig overzicht van alle aangiftetijdvakken en de bijbehorende uiterste aangifte- en betaaldatums en betalingskenmerken voor 2014 die btw-ondernemers aan het begin van het jaar hebben ontvangen, is volgens ons niet gelijk te stellen aan een uitnodiging zoals omschreven in artikel 8 lid 1 aanhef AWR jo. artikel 4a Uitvoeringsregeling AWR. Het lijkt ons raadzaam om bezwaar aan te tekenen tegen de boete zodat u, indien het bezwaar gegrond wordt verklaard of als u of anderen bij de belastingrechter in het gelijk worden gesteld, de boete niet hoeft te betalen.

Discussie (3)

Bekijken en participeren
Artlupa
Interessant punt. De wet- en regelgeving is interpretatiegevoelig. Wij hebben toch een andere kijk op wat als een 'uitnodiging tot het doen van aangifte' kan worden beschouwd. Wellicht leuk om een andere visie te lezen, vandaar hierbij de onderstaande link naar het artikel. http://www.lexlupa.com/nl/blog/2014/de-boete-voor-het-niet-op-tijd-indienen-van-btw-aangifte-terecht
F.J. de Jong Administratiekantoor B.V.
2 cliënten van mijn admie kantoor hebben een boete gekregen wegens niet aangeven over het 2e kwartaal. Dit werd veroorzaakt door overgang van windows xp naar windows 8. Onder XP was het niet mogelijk de aangifte uit te printen als de aangifte niet verzonden was naar de belastingdienst. Hier zat een koppeling in. Onder windows 8 kan dit wel. Als de aangifte niet verzonden is maar wel geprint, komt op de plaats waar de naam van de ondertekenaar normaal staat, de melding dat er niet naar de belastingdienst is verzonden.Omdat hier onder XP niet op gecontroleerd hoefde te worden, is deze controle verzuimd. Mijn cliënten hebben de geprinte aangifte op tijd ontvangen en op tijd betaald. Zij hebben ook niet geconstateerd dat de aangifte niet verzonden was. Dit gebeurde pas nadat zij na 14 dagen een verzuim aanslag hadden ontvangen met geschatte omzetbedragen en een boete voor niet aangeven plus een boete wegens te laat betalen. Op mijn bezwaar zijn alleen de boetes voor te late betaling ingetrokken. De boete voor te laat aangeven bleef staan, omdat niet binnen 7 dagen na de laatste dag van de aangiftemaand was aangegeven. Ik denk dat vele ondernemers die over zijn gegaan naar een hogere windows versie , hetzelfde probleem hebben gehad en dat het niet hebben ontvangen van een verzoek tot aangifte veel minder tot het probleem hebben geleid. Een coulantere houding van de belastingdienst om de aangiftetermijn na bezwaar in dit geval tot een maand te verlengen, zou de dienst wel gesiert hebben. F J de Jong Veendam
Verwijs
De Wet zegt ook: Ieder die weet of vermoedt dat hij belasting moet betalen , is verplicht om aangifte te doen binnen een bepaalde tijd na afloop van het belastingtijdvak. Degene die dus recht heeft op een teruggave van OB en geen aangifte doet, zou zo wie zo geen boete hoeven te betalen. Het blijft een materie met wat iinderziektes, die er wellicht binnenkort wel zullen worden uitgehaald.
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug