Belasting betalen voor parkeren bij de werkgever? Wat bedoelt Wiebes?

 

De afgelopen dagen is er veel ophef geweest en zijn er veel berichten verschenen over het betalen van belasting voor parkeren bij de werkgever. De ‘headlines’ gaven vaak een verkeerde voorstelling van zaken. Wat bedoelt Wiebes nou eigenlijk?

Staatssecretaris Wiebes reageerde in zijn bericht van 7 november 2014 (34 002, nr. 29) op in de media verschenen berichten. Wat is nu het geval? Een parkeergarage of een parkeerplek op het bedrijfsterrein mag de werkgever onbelast ter beschikking stellen. Voor een parkeerplaats bij een klant of in een willekeurige parkeergarage geldt dat niet volgens Wiebes. In de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 is de werkplek namelijk gedefinieerd als iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor de inhoudingsplichtige de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van toepassing is. Het gaat om de werkplek in ruime zin, waaronder bijvoorbeeld ook vergaderzalen, bedrijfskantines en de parkeergarage op het bedrijfsterrein vallen.

Zoals hierboven ook aangegeven, valt een parkeerplaats bij een klant of in een willekeurige parkeergarage (die wordt gehuurd door de werkgever) niet onder de werkplek en wordt deze gezien als “loon”. Loon is volgens artikel 10 lid 1 Wet op de Loonbelasting: “al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking“. De kosten voor het parkeren kunnen wel ondergebracht worden in de vrije ruimte van de werkkostenregeling maar als daar geen ruimte meer is, moet er belasting betaald worden.

Een mogelijke oplossing is dat de inhoudingsplichtige (werkgever) en de privé-parkeergarage afspreken dat de parkeergarage waar werknemers van de inhoudingsplichtige hun auto’s parkeren een parkeerplek wordt waar de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is. De werkgever neemt de parkeergarage dan onder zijn Arbo-verantwoordelijkheid. Dit vergt de nodige moeite en kost waarschijnlijk ook wat.

De leaserijders blijven in principe buiten deze discussie. Zij worden geacht hun “voordeel” al door middel van de bijtelling privégebruik te voldoen.

terug